maskmask

Konkurs Ofert nr 37/2019

   1. Zamawiający ogłasza zamówienie na:
    Usługi serwisowe sprzętu ciężkiego: ładowarek Ł-34, koparko ładowarek New Holland, wózków widłowych, ciągników, węzłów mobilnych i innych wskazanych w zleceniu, zlokalizowanych na terenie Zakładów HALDEX S.A. w 2020 roku.

   2. Rodzaj zamówienia: Konkurs ofert - nr 37 / 2019

   3. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2020r. – 31.12.2020r.

   4. Szczegółowy Zakres Zamówienia dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.haldex.com.pl w dziale „Przetargi” lub w Biurze Zarządu pokój nr 542 począwszy od dnia 28.11.2019r. w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.00.

   5. Oferty można składać osobiście lub listownie ( z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) w dwóch egzemplarzach w zamkniętej kopercie (na której należy umieścić nazwę oferenta, numer oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach 7.00-14.00 w HALDEX S.A. , pl. Grunwaldzki 8-10 w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w terminie do dnia 12.12.2019 r. do godz. 1030.

   6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

   7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

   8. Zamawiający nie będzie wymagać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

   9. Zamawiającemu przysługuję prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że konkurs ofert nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.

   10. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2019 r. o godz. 1045w sali nr 518.

   11. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:

   - w sprawach technicznych: Marek Sikora, tel. : +48 32 786-95-45, 501 599 953

   Mariusz Krawiec, tel. : +48 32 786-95-24, 797 334 167

   - w sprawach formalnych: Jolanta Jamróz, tel.: +48 32 786-95-60,

   1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w HALDEX S.A. nie objęte Ustawą Pzp. Obowiązującymi w HALDEX S.A., dostępnymi na stronie internetowej www.haldex.com.pl w dziale „Przetargi” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.

Szczegółowy zakres zamówienia