maskmask

Konkurs Ofert nr 39/2019

 

 1. Wykonanie prac związanych z technicznym i konserwacyjnym utrzymaniem bocznic kolejowych HALDEX – Brzezinka w Mysłowicach oraz Panewniki w Mikołowie”.
 2. Rodzaj zamówienia: konkurs ofert - nr 39/2019

 3. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2020r. – 31.12.2020r.

 4. Szczegółowy Zakres Zamówienia dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.haldex.com.pl w dziale „Konkursy” lub w Biurze Zarządu pokój nr 542 począwszy od dnia 13.11.2019 r. w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.00.

 5. Oferty można składać osobiście lub listownie ( z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) w dwóch egzemplarzach w zamkniętej kopercie (na której należy umieścić nazwę oferenta, numer oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach 7.00-14.00
  w HALDEX S.A. , pl. Grunwaldzki 8-10 w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w terminie do dnia
  20.12.2019 r. do godz. 1000.

 6. Zamawiający nie będzie wymagać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 7. Zamawiającemu przysługuję prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że konkurs nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.

 8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.12.2019 r. o godz. 1030w sali nr 518.

 9. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:

- w sprawach technicznych: Marek Sikora tel. 501-599-953,

Wiesław Dwornik tel. 662-187-765

- w sprawach formalnych: Anna Guzik tel. +48 32 786-95-41

 

Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z:

- Regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi
i roboty budowlane w HALDEX S.A. nie objęte Ustawą Pzp. obowiązującymi
w HALDEX S.A., dostępnymi na stronie internetowej
www.haldex.com.pl w dziale „Przetargi” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły zamówienia