maskmask

Przetarg nr 01/2018 dostawa oleju napędowego

Zamawiający ogłasza zamówienie na:

Dostawy oleju napędowego dla pojazdów i sprzętu zlokalizowanego na Zakładach HALDEX S.A. spełniającego normy PN-EN590 oraz wymagania jakościowe dla oleju napędowego „standardowego” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 Października 2015 w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. i ilości szacunkowej do 560 000 litrów.”, w związku z rozpoczętą procedurą przetargową.

 1. Rodzaj zamówienia: Przetarg nieograniczony – nie objęty Ustawą Pzp.- nr 1/2018
 2. Termin realizacji zamówienia: 01.07.2018r. – 30.06.2019r.
 3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego haldex.com.pl w dziale „Przetargi” lub w Biurze Zarządu pokój nr 542 począwszy od dnia 26.04.2018r. w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.00.
 4. Oferty można składać osobiście lub listownie (z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) w dwóch egzemplarzach w zamkniętej kopercie (na której należy umieścić nazwę oferenta, numer oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach 7.00-14.00 w HALDEX S.A. , pl. Grunwaldzki 8/10 w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w terminie do dnia 17.05.2018r. do godz. 10:00.
 5. Zamawiający nie będzie wymagać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 6. Zamawiającemu przysługuję prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.
 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, składana oferta powinna zawierać pełny zakres zamówienia.
 8. Zamawiający wymaga wpłacenia wadium w wysokości 56 000 zł, zgodnie z zapisem SIWZ ust. XVI pkt.2.
 9. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.05.2018 r. o godz. 10:30 w sali nr 518.
 10. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:
  • w sprawach technicznych: Damian Broda, tel. : +48 32 786-96-73,
  • w sprawach formalnych: Monika Hola, tel.: +48 32 786-95-41 ; Aleksandra Litwińska, tel.: +48 32 786-95-60
 1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z:
  • Regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w HALDEX S.A. nie objęte Ustawą Pzp. obowiązującymi w HALDEX S.A., dostępnymi na stronie internetowej www.haldex.com.pl w dziale „Przetargi” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.