maskmask

Przetarg nr 02/2018 - sprzedaż ładowarki CASE

 1. Sprzedający ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego na: Sprzedaż ładowarki CASE 1221 E
 2. Rodzaj postępowania: przetarg nieograniczony – nr 2/2018
 3. Termin realizacji: dwa tygodnie od daty podpisania umowy.
 4. Oferty można składać osobiście lub listownie ( z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Sprzedającego) w dwóch egzemplarzach w zamkniętej kopercie
  (na której należy umieścić nazwę oferenta, numer oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach 7.00-14.00 w HALDEX S.A. , pl. Grunwaldzki 8/10 w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w terminie do dnia 12.04.2018 do godz. 10:30.
 5. Sprzedający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 750 PLN nr konta: BOŚ BANK o/Katowice 91 1540 1128 2112 7001 5928 0002.
 1. Cena wywoławcza oferowanej ładowarki wynosi: 75 000,00 zł netto
 2. Przetarg wygrywa Oferent, który zaoferował najwyższą cenę.
 3. Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, przeprowadzenia negocjacji czy licytacji, jak również unieważnienia przetargu lub jego zakończenia bez wyboru oferty bez podania przyczyn.
 4. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2018 o godz. 11:00 w sali nr 518.
 5. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:
  • w sprawach technicznych:   Marek Sikora, tel. : +48 32 786-95-45, Mariusz Krawiec, tel. : +48 32 786-95-24,
  • w sprawach formalnych:      Monika Hola, tel.: +48 32 786-95-41,
 1. Ładowarka CASE 1221 E wraz z dokumentacją techniczną znajduje się na Zakładzie Sprzedającego Haldex-Szombierki – 41-907 Bytom ul. Zabrzańska 7. Termin oględzin można ustalić
  po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem Zakładu nr 2 P. Rafałem Steckim tel. 797 334 169.
 2. Dane ładowarki:
 • marka : CASE 1221E
 • numer fabryczny : N8UE10155
 • rok produkcji : 2008
 • kolor: żółty
 • wskazanie licznika : 22 394 mth
 1. Stan techniczny: do remontu kapitalnego