maskmask

Przetarg nr 03/2023

Przetarg nr 03/2023

 

 1. Zamawiający ogłasza zamówienie - postępowanie przetargowe pt.:

  „Zakup i dostawa stali drobnoziarnistej o wysokiej granicy plastyczności walcowanej termomechanicznie ALFORM 700 M dla Zakładu Remontowego Knurów - FOCH
  wg wskazanej specyfikacji: 
  Zadanie 1: blacha 20x2000x6000 gatunek ALFORM 700 M ilość 3 arkusze,
  Zadanie 2: blacha 25x2000x6000 gatunek ALFORM 700 M ilość 37 arkuszy,
  Zadanie 3: blacha 30x2000x6000 gatunek ALFORM 700 M ilość 4 arkusze,
  Zadanie 4: blacha 40x2000x6000 gatunek ALFORM 700 M ilość 2 arkusze ”.


 2. Rodzaj zamówienia: Przetarg nr 03/2023.

 3. Termin realizacji zamówienia: do 7 dni od daty otrzymania zamówienia w ramach zawartej umowy.

 4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego haldex.com.pl w zakładce „Przetargi i Konkursy” lub w Biurze Zarządu pokój nr 542 począwszy od dnia 19.01.2023r. w dni robocze w godzinach 7:00 – 14:00.

 5. Oferty można składać osobiście lub listownie (z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) w dwóch egzemplarzach w zamkniętej kopercie (na której należy umieścić nazwę Oferenta, numer oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach 7:00-14:00 w HALDEX S.A., Grunwaldzki 8-10 w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w terminie do dnia 26.01.2023 r. do godz. 09.30

 6. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości brutto 38 500,00 zł.

 7. Zamawiający dopuszcza możliwość składanie ofert częściowych na wybrane zadania. Pod pojęciem oferty częściowej należy zrozumieć jedno lub więcej zadań określonych w przedmiocie zamówienia (Zadania 1-4).

 8. Zamawiający nie dopuszcza dzielenia zadań.

 9. Zamawiający nie określa liczby części zamówienia, na które Oferent może złożyć ofertę, ani maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Oferentowi.

 10. Zamawiającemu przysługuję prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że Przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.

 11. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.01.2023 r. o godz. 09.45 w sali nr 518.

 12. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Oferentami, których oferty zostały złożone prawidłowo i zgodnie z zapisami SIWZ oraz zostały zakwalifikowane do dalszego etapu postępowania.

 13. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:

              - w sprawach technicznych: Grzegorz Sokolik tel.: 797-334-191; i Damian Broda tel.:797-334-197

             - w sprawach formalnych: Jolanta Jamróz, tel.: +48 32 786 95 60

 1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z Regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane - nie objęte Ustawą Prawo Zamówień Publicznych obowiązującym w HALDEX S.A., dostępnym na stronie internetowej haldex.com.pl w dziale „Przetargi i Konkursy” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.

 

                          doc        19-01-2023r-_SIWZ_blachy_ALFORM-700-M.pdf