maskmask

Przetarg nr 05/2022

Przetarg nr 05/2022

 

Zamawiający ogłasza zamówienie na:

„Zabezpieczenie majątku na Centralnym Składowisku Odpadów Górniczych w Knurowie
przed kradzieżą oraz fizyczna ochrona terenu Centralnego Składowiska Odpadów Górniczych w Knurowie”

 1. Rodzaj zamówienia: Przetarg nr 05/2022.

 2. Termin realizacji zamówienia: od 01.06.2022r. do 31.05.2023r.

 3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z kryterium wyboru oferty dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego haldex.com.pl w zakładce „Przetargi i Konkursy” lub w Siedzibie Zamawiającego, pokój nr 542 począwszy od dnia 07.04.2022r. w dni robocze w godzinach 700 – 1400 .

 4. Ustalono wadium w kwocie 8 600 zł, które należy wpłacić na konto w Banku Ochrony Środowiska nr rach. 91 1540 1128 2112 7001 5928 0002 z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: „Wadium do Przetargu nr 05/2022”. Wadium można wnosić w innych formach, określonych w pkt. XVII SIWZ.

 5. Oferty można składać osobiście lub listownie w terminie do dnia 29.04.2022 r. do godz. 9 00 (z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) w HALDEX S.A., Pl. Grunwaldzki 8/10 w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić: pieczęć firmową Oferenta, adres Oferenta, numer sprawy, przedmiot zamówienia oraz napis: „Nie otwierać przed dniem 29.04.2022r. godz. 9.15”.

 6. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.04.2022r. o godz. 9.15 w sali nr 518.

 7. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:
  - w zakresie formalnym:         Jolanta Jamróz, tel.: 32 786 95 60, Anna Guzik, tel.:  32 786-95-41,
  - w sprawach technicznych:   Marek Sikora, tel. 501 599 953,

                                                       Wiesław Dwornik, tel. 662 187 765.

 1. Zamawiający nie będzie domagał się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 2. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z Regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w HALDEX S.A. nie objęte Ustawą Pzp. obowiązującym w HALDEX S.A., dostępnym na stronie internetowej haldex.com.pl w zakładce „Przetargi i Konkursy” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn
  w każdym czasie.

 

                          doc      SIWZ_CSOG.pdf          (do 27.04.2022r.)

 

                        doc            27-04-2022_SIWZ_Modyfikacja.pdf