maskmask

Przetarg nr 06/2022

Przetarg nr 06/2022

Zamawiający ogłasza zamówienie na:

„Dostawa wapna palonego mielonego luzem 90 Q wysokoreaktywnego do węzłów granulujących loco zakłady HALDEX S.A.”

 1. Nazwa i siedziba Zamawiającego:

         HALDEX S.A. 40 - 951 Katowice, Plac Grunwaldzki 8/10

 1. Rodzaj zamówienia: Przetarg nr 06/2021.
 2. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.07.2022 r.
 3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.haldex.com.pl w zakładce „Przetargi i Konkursy” lub w Biurze Zarządu pokój nr 542 począwszy od dnia 28.03.2022r. w dni robocze w godzinach 700 – 1400.
 4. Ofertę można składać osobiście lub listownie z dopiskiem Biuro Zarządu (liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby firmy) w 2 egzemplarzach, w nieprzejrzystym zamkniętym opakowaniu w siedzibie Zamawiającego HALDEX S.A., pl. Grunwaldzki 8/10 w Katowicach w Biurze Zarządu w pokoju nr 542 w terminie
  do dnia 04.04.2022r. do godz. 900 w dni robocze w godzinach 700-1400.
  Na opakowaniu należy umieścić pieczęć firmową, nr sprawy, adres Zamawiającego, temat zamówienia.
 5. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000 zł brutto na nr konta: 91 1540 1128 2112 7001 5928 0002 prowadzonego w BOŚ S.A. Oddział Katowice.
 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - oferta musi obejmować cały zakres zamówienia.
 7. Zamawiający nie będzie wymagać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania.
 8. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że Przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.
 9. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.04.2022r. o godz. 915 w siedzibie Zamawiającego HALDEX S.A., pl. Grunwaldzki 8/10 w Katowicach.
 10. Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Oferentami, których oferty zostały złożone prawidłowo i zgodnie z zapisami SIWZ oraz zostały zakwalifikowane do dalszego etapu postępowania.
 11. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:

             Agnieszka Strojek      tel. 797-334-198         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

            Anna Paradecka         tel. 797-334-192         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z „Regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane – nieobjęte Ustawą Pzp.” obowiązującym w HALDEX S.A., dostępnym na stronie internetowej www.haldex.com.pl w zakładce „Przetargi i Konkursy” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.

 

                          doc SIWZ_WAPNO.pdf