maskmask

Przetarg nr 07/2021

Przetarg nr 07/2021

 1. 1. Rodzaj zamówienia: Przetarg nr 07/2021.

 2. 2. Termin realizacji zamówienia: od 01.05.2021r. do 30.04.2022r.

 3. 3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z kryterium wyboru oferty dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.haldex.com.pl w zakładce „Przetargi i Konkursy” lub w Siedzibie Zamawiającego, pokój nr 542 począwszy od dnia 22.03.2021r. w dni robocze w godzinach 700 – 1400 .

 4. 4. Ustalono wadium w kwocie 43 000,00 zł, które należy wpłacić na konto w Banku Ochrony Środowiska nr rach.:         91 1540 1128 2112 7001 5928 0002 z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: „Wadium do Przetargu nr 7/2021”. Wadium można wnosić w innych formach, określonych w pkt. XVII SIWZ.

 5. 5. Oferty można składać osobiście lub listownie w terminie do dnia 12.04.2021 r. do godz. 9 00  (z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) w HALDEX S.A., Pl. Grunwaldzki 8-10 w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić: pieczęć firmową Oferenta, adres Oferenta, numer sprawy, przedmiot zamówienia oraz napis: „Nie otwierać przed dniem 12.04.2021r. godz. 9.15”.

 6. 6. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2021r. o godz. 9.15 w sali nr 518.

 7. 7. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:

  - w zakresie formalnym:         Anna Guzik, tel.:  32 786-95-41,

  - w sprawach technicznych:   Marek Sikora, tel. 501 599 953.                                                  

 8. 8. Zamawiający nie będzie domagał się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 9. 9. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z Regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w HALDEX S.A. nie objęte Ustawą Pzp. obowiązującym w HALDEX S.A., dostępnym na stronie internetowej www.haldex.com.pl w zakładce „Przetargi i Konkursy” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.

 10. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

  w każdym czasie.

 

 

 

 

                     doc  SIWZ_25-03-2021_ochrona_osób_i_mienia.pdf