maskmask

Przetarg nr 08/2022

Przetarg nr 08/2022

 Zamawiający ogłasza zamówienie na :

„Zakup i dostawa ładowarki kołowej o masie nie mniejszej niż 24,5 Mg  i łyżce nie mniejszej niż 4,4 m3 dla Haldex S.A.”

1. Rodzaj zamówienia: Przetarg nr 08/2022,

2. Termin realizacji zamówienia: do czterech miesięcy od podpisania umowy.

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.haldex.com.pl w zakładce „Przetargi i Konkursy” lub w Biurze Zarządu pokój nr 542 począwszy od dnia 11.05.2022r. w dni robocze w godzinach 7:00 – 14:00.

4.Oferty można składać osobiście lub listownie (z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) w dwóch egzemplarzach w zamkniętej kopercie (na której należy umieścić nazwę Oferenta, numer oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach 7:00-14:00 w HALDEX S.A., Grunwaldzki 8-10 w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w terminie do dnia 02.06.2022 r. do godz. 930.

5.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000 zł brutto.

6.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - oferta musi obejmować cały zakres zamówienia.

7.Zamawiający nie będzie wymagać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania

8. Zamawiającemu przysługuję prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że Przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.

9.Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.06.2022 r. o godz. 945 w sali nr 518.

10.Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:

      - w sprawach technicznych: Marek Sikora, tel. : +48 501 599 953

      - w sprawach formalnych: Jolanta Jamróz, tel.: +48 32 786 95 60

11. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z:- Regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w HALDEX S.A. nie objęte Ustawą Pzp.Obowiązującymi w HALDEX S.A., dostępnymi na stronie internetowej haldex.com.pl w dziale „Przetargi i Konkursy” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.

 

                          doc      P_08_SIWZ_11-05-2022r-.pdf