maskmask

Przetarg nr 09/2021

Przetarg nr 09/2021

                     

 

 1. Rodzaj zamówienia: Przetarg nr 09/2021.
 2. Termin realizacji zamówienia: od 01.05.2021r. do 30.04.2022r.
 3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z kryterium wyboru oferty dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego haldex.com.pl w zakładce „Przetargi i Konkursy” lub w Siedzibie Zamawiającego, pokój nr 542 począwszy od dnia 02.04.2021r. w dni robocze w godzinach 700 – 1400 .
 4. Ustalono wadium w kwocie 9.000 zł, które należy wpłacić na konto w Banku Ochrony Środowiska nr rach. 91 1540 1128 2112 7001 5928 0002 z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: „Wadium do Przetargu nr 09/2021”. Wadium można wnosić w innych formach, określonych w pkt. XVII SIWZ.
 5. Oferty można składać osobiście lub listownie w terminie do dnia 23.04.2021 r. do godz. 9 00
  (z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) w HALDEX S.A., Pl. Grunwaldzki 8/10 w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić: pieczęć firmową Oferenta, adres Oferenta, numer sprawy, przedmiot zamówienia oraz napis: „Nie otwierać przed dniem 23.04.2021r. godz. 9.15”.
 6. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.04.2021r. o godz. 9.15 w sali nr 518.
 7. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:
  - w zakresie formalnym:         Anna Guzik, tel.:  32 786-95-41,
  - w sprawach technicznych:   Marek Sikora, tel. 501 599 953, 
                                             Wiesław Dwornik, tel. 662 187 765.
 1. Zamawiający nie będzie domagał się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 2. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z Regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w HALDEX S.A. nie objęte Ustawą Pzp. obowiązującym w HALDEX S.A., dostępnym na stronie internetowej haldex.com.pl w zakładce „Przetargi i Konkursy” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn w każdym czasie.

 

                     doc  images/SIWZ_CSOG_2021-1.pdf