maskmask

Przetarg nr 10/2023

Przetarg nr 10/2023

 

 1. Zamawiający ogłasza zamówienie na:

         „Zakup koparko-ładowarki wraz z osprzętem”

 1. Rodzaj zamówienia: Przetarg nr 10/2023,
 2. Termin realizacji zamówienia: do trzech miesięcy od podpisania umowy.
 3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego haldex.com.pl w dziale „Przetargi i Konkursy” lub w Biurze Zarządu pokój nr 542 począwszy od dnia 21.03.2023r. w dni robocze w godzinach 7:00 – 14:00.
 4. Oferty można składać osobiście lub listownie (z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie (na której należy umieścić nazwę Oferenta, numer oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach 7:00-14:00 w HALDEX S.A., pl. Grunwaldzki 8-10 w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w terminie do dnia 13.04.2023 r. do godz. 930.
 5. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000 zł brutto.
 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - oferta musi obejmować cały zakres zamówienia.
 7. Zamawiający nie będzie wymagać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania
 8. Zamawiającemu przysługuję prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że Przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.
 9. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.04.2023 r. o godz. 945 w sali nr 518.
 10. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:

             - w sprawach technicznych: Marek Sikora, tel. : +48 501 599 953

            - w sprawach formalnych: Jolanta Jamróz, tel.: +48 32 786 95 60

 1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z Regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane - nie objęte Ustawą Prawo Zamówień Publicznych obowiązującym w HALDEX S.A., dostępnym na stronie internetowej haldex.com.pl w dziale „Przetargi i Konkursy” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.

 

                          doc      SIWZ_zakup-koparko-ładowarki.pdf