maskmask

Przetarg nr 11/2019

 1. Zamawiający ogłasza zamówienie na:
  „Zakup i dostawa ładowarki kołowej o masie do 25 Mg i łyżce do 4,4 m3 dla Haldex S.A.”
 2. Rodzaj zamówienia: Przetarg nr 11 / 2019,
 3. Termin realizacji zamówienia: do trzech miesięcy od podpisania umowy.
 4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.haldex.com.pl  („Przetargi”) lub w Biurze Zarządu pokój nr 542 począwszy od dnia 28.03.2019r. w dni robocze w godzinach 7:00 – 14:00.
 5. Oferty można składać osobiście lub listownie ( z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) w dwóch egzemplarzach w zamkniętej kopercie (na której należy umieścić nazwę oferenta, numer oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach 7:00-14:00 w HALDEX S.A.,
  pl. Grunwaldzki 8/10 w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w terminie do dnia 12.04.2019r.
  do godz. 930.
 6. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000 zł brutto.
 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - oferta musi obejmować cały zakres zamówienia.
 8. Zamawiający nie będzie wymagać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 9. Zamawiającemu przysługuję prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że Przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.
 10. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2019 r. o godz. 10:00 w sali nr 518.
 11. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:
  - w sprawach technicznych: Marek Sikora, tel.: +48 32 786 95 45, 501 599 953
  Mariusz Krawiec, tel.: +48 32 786 95 24, 797 334 167
  - w sprawach formalnych: Jolanta Jamróz, tel.: +48 32 786 95 60
 12. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z Regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w HALDEX S.A. nie objęte Ustawą Pzp. Obowiązującym
  w HALDEX S.A., dostępnym na stronie internetowej www.haldex.com.pl  w dziale „Przetargi” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.

docSIWZ_11_2019.pdf