maskmask

Przetarg nr 12/2021

  Przetarg nr 12/2021 

Sprzedaż Ładowarki HSW Ł-34 nr ramy R371/88 nr inw. 7230 

 1.       Sprzedający:  Haldex SA

          a)  REGON:      000025141

          b)   Adres:         Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-951 Katowice

          c)  E-mail:         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

          d)   numery telefonów:         32 786 95 60

2.       Pracownikiem do kontaktu z Oferentami jest:

          a)   Marek Sikora  -  telefon: 501 599 953;  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

3.       Sprzedający ogłasza przetarg na sprzedaż:  Ładowarki HSW Ł-34 nr ramy R371/88 nr inw. 7230.

4.       Miejsce realizacji przetargu: Katowice (40-951), Pl. Grunwaldzki 8–10.

5.       Rodzaj przetargu: Przetarg pisemny

6.       Wadium w wysokości 2.520,00 zł należy wpłacić na rachunek bankowy: Bank Ochrony Środowiska  91 1540 1128 2112 7001 5928 0002 z wpisaniem na dowodzie
          wpłaty hasła: 
„Wadium do przetargu nr 12/2021.”.  Potwierdzenie wadium należy złożyć z ofertą.

7.       Termin realizacji przetargu: od 07.06.2021 r. do 22.06.2021 r.

8.       Cena wywoławcza oferowanej ładowarki to 25.200,00 zł netto.

9.        Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: najwyższa cena

10.     Miejsce i termin składania ofert: 40 - 951 Katowice, Pl. Grunwaldzki 8–10, pokój 542 do dnia 22.06.2021 r. do godz. 9:45. Oferenci winni złożyć oferty w zamkniętych, opieczętowanych kopertach z dopiskiem „Przetarg pt. zbycie przez sprzedaż Ładowarki HSW Ł-34 nr ramy R371/88 nr inw. 7230"

11.     Miejsce i termin otwarcia ofert: 40-951 Katowice, Pl. Grunwaldzki 8–10, pokój 518 w dniu 22.06.2021 r. godz.10:00

12.    Sposób udostępnienia informacji o warunkach udziału w postępowaniu, jeśli nie zostały one określone w ogłoszeniu: Oględziny sprzętu i zapoznanie się z dokumentacją, miejsce odbioru przedmiotu przetargu (po wpłacie należności) w Mysłowicach ul. Cmentarna 15 od dnia ogłoszenia przetargu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 13:00.

13.    Sprzedający zastrzega, że Spółce przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak również unieważnienia przetargu lub zakończenia bez wyboru oferty bez podania przyczyny.

  Informacje o ochronie danych osobowych:

 W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L z 23.05.2018, Nr 127, str. 2), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy iż:

1.       Administratorem Państwa danych osobowych podanych jest HALDEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (40-951), Plac Grunwaldzki 8-10. Z Administratorem można się skontaktować pod podanym tutaj adresem lub na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

2.       Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony danych osobowych na adres naszej siedziby wskazany powyżej lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

3.       Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celach związanych z zawarciem, wykonywaniem i obsługą zawartej umowy. 
          Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 3.1   Jeżeli jesteście Państwo wykonawcą umowy: 
 3.1.1 art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj.: niezbędność do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;
 3.1.2 art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na Administratorze związany z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości; ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa); 
 3.1.3 art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających m.in. na zapewnieniu ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności, wewnętrznych celów administracyjnych (w tym zarządzania usługami), niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń oraz przed roszczeniami;

3.2   Jeżeli jesteście Państwo osobą fizyczną reprezentującą osobę prawną lub jednostkę organizacyjną będącą wykonawcą umowy lub podejmującą działania przed zawarciem umowy, a także pracownikiem lub współpracownikiem takiej osoby prawnej lub jednostki, uczestniczącym w zawieraniu lub realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegający na działaniach związanych z ustaleniem warunków zawarcia umowy z kontrahentem oraz ułatwieniu komunikacji związanej z jej wykonaniem, a także ustaleniem osób odpowiedzialnych za realizację i uprawnionych do kontaktów w ramach wykonywania umowy.

4.       Dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:

4.1.    podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organów władzy publicznej;

4.2.   podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę księgową, kadrową, prawną, archiwizację i niszczenie dokumentów, usługi pocztowe, kurierskie, płatnicze, obsługę
w zakresie marketingu, ochronę osób i mienia, dostawców usług w zakresie platform sprzedażowych, a także dostawców systemów informatycznych, udzielających asysty i wsparcia technicznego dla systemów informatycznych, w których przetwarzane są Państwa dane.

5.       Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

6.1 Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

6.2   Po spełnieniu celu, dla którego Państwa dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie przepisów prawa.

7.    Posiadają Państwo prawo do:

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od administratora:

7.1.  dostępu do treści swoich danych osobowych,

7.2.  sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

7.3.  usunięcia swoich danych osobowych (m.in. gdy przetwarzanie nie wynika z obowiązku prawnego administratora lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),

7.4.   ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

7.5.   przenoszenia swoich danych osobowych (jeżeli przetwarzanie opiera się  na podstawie zgody lub umowy),

A ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w związku ze szczególną sytuacją (prawo to przysługuje m.in. wówczas, gdy administrator przetwarza dane realizując cele wynikające z jego prawnie uzasadnionych interesów).

Nie wszystkie Państwa żądania będziemy zatem mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia.

8.     Prawo do cofnięcia zgody:

8.1.    W stosunku do danych osobowych, które są nieobowiązkowe, a które zostały przez Państwa podane, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8.2.    Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych do momentu jej wycofania.

9.    Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi  do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10.   Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia i realizacji umowy oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

11.   Państwa dane będą nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

 doc Regulamin-zbycia-L-34-7230.pdf