maskmask

Przetarg nr 12/2023

Przetarg nr 12/2023

Zamawiający ogłasza zamówienie na:

„Ochrona mienia i obiektów na terenie Zakładów Haldex S.A.”

 1. Rodzaj zamówienia: Przetarg nr 12/2023.
 2. Termin realizacji zamówienia: od 01.06.2023 r. do 31.05.2024 r.
 3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z kryterium wyboru oferty dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego haldex.com.pl w zakładce „Przetargi i Konkursy” lub w Siedzibie Zamawiającego, pokój nr 542 począwszy od dnia 24.04.2023 r.
  w dni robocze w godzinach 700 – 1400 .
 4. Ustalono wadium w kwocie 44 000 zł, które należy wpłacić na konto w Banku Ochrony Środowiska nr rach. 91 1540 1128 2112 7001 5928 0002 z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: „Wadium do Przetargu nr 12/2023”. Wadium można wnosić w innych formach, określonych w pkt. XVII SIWZ.
 5. Oferty można składać osobiście lub listownie w terminie do dnia 09.05.2023 r. do godz. 9 00
  (z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego)
  w HALDEX S.A., Pl. Grunwaldzki 8/10 w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić: pieczęć firmową Oferenta, adres Oferenta, numer sprawy, przedmiot zamówienia oraz napis: „Nie otwierać przed dniem 09.05.2023 r. godz. 9.15”.
 6. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.05.2023r. o godz. 9.15 w sali nr 518.
 7. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:
  - w zakresie formalnym: Anna Guzik  :  32 786-95-41; Anna Paradecka tel.: 797 -334 192
  - w sprawach technicznych:   Marek Sikora, tel. 501 599 953.                                                  
 8. Zamawiający nie będzie domagał się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 9. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z Regulaminem postępowania w sprawach
  o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w HALDEX S.A. nieobjęte Ustawą Pzp. obowiązującym w HALDEX S.A., dostępnym na stronie internetowej haldex.com.pl w zakładce „Przetargi i Konkursy” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn
  w każdym czasie.

              

images/SIWZ_P_12_Ochrona-mienia-na-terenie-Zakladow-Haldex-S-A--2023.pdf