maskmask

Przetarg nr 13/2023

 

Przetarg nr 13/2023

Zamawiający ogłasza zamówienie na:

 

„Zabezpieczenie majątku na Centralnym Składowisku Odpadów Górniczych
w Knurowie przed kradzieżą oraz fizyczna ochrona terenu Centralnego Składowiska Odpadów Górniczych w Knurowie”

1.    Rodzaj zamówienia: Przetarg nr 13/2023.

2.    Termin realizacji zamówienia: od 01.06.2023 r. do 31.05.2024 r.

3.    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z kryterium wyboru oferty dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.haldex.com.pl w zakładce „Przetargi i Konkursy” lub w Siedzibie Zamawiającego, pokój nr 542 począwszy od dnia 24.04.2023 r.
w dni robocze w godzinach 700 – 1400 .

4.    Ustalono wadium w kwocie 8 600 zł, które należy wpłacić na konto w Banku Ochrony Środowiska nr rach. 91 1540 1128 2112 7001 5928 0002 z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: „Wadium do Przetargu nr 13/2023”. Wadium można wnosić w innych formach, określonych w pkt. XVII SIWZ.

5.    Oferty można składać osobiście lub listownie w terminie do dnia 09.05.2023 r. do godz. 10 00
(z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego)
w HALDEX S.A., Pl. Grunwaldzki 8/10 w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić: pieczęć firmową Oferenta, adres Oferenta, numer sprawy, przedmiot zamówienia oraz napis: „Nie otwierać przed dniem 09.05.2023 r. godz. 10.15”.

6.    Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.05.2023 r. o godz. 10.15 w sali nr 518.

7.    Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:
- w zakresie formalnym:    Anna Guzik, tel.:  32 786-95-41, Anna Paradecka tel.: 797 334 192
- w sprawach technicznych:   Marek Sikora, tel. 501 599 953,

                                                Wiesław Dwornik, tel. 662 187 765.

8.    Zamawiający nie będzie domagał się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9.    Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z Regulaminem postępowania w sprawach
o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w HALDEX S.A. nieobjęte Ustawą Pzp. obowiązującym w HALDEX S.A., dostępnym na stronie internetowej
www.haldex.com.pl w zakładce „Przetargi i Konkursy” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.

1 10.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn
w każdym czasie.

 

 images/SIWZ_P_13_2023.pdf