maskmask

Przetarg nr 14/2019

 1. Zamawiający ogłasza zamówienie na :
  „Zakup i dostawa 1 szt. spycharki gąsienicowej o masie 24 – 25Mg, mocy 170 - 190kW i pojemności lemiesza 7 - 8m3 dla Haldex S.A.”
  Rodzaj zamówienia: Przetarg nr 14 / 2019,
  Termin realizacji zamówienia: do trzech miesięcy od podpisania umowy
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.haldex.com.pl  w dziale „Przetargi” lub w Biurze Zarządu pokój nr 542 począwszy od dnia 09.05.2019r. w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.00.
 3. Oferty można składać osobiście lub listownie ( z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) w dwóch egzemplarzach w zamkniętej kopercie (na której należy umieścić nazwę oferenta, numer oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach 7.00-14.00 w HALDEX S.A. , pl. Grunwaldzki 8/10 w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w terminie do dnia 24.05.2019 r. do godz. 9.15
 4. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 25 000 zł brutto
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - oferta musi obejmować cały zakres zamówienia.
 6. Zamawiający nie będzie wymagać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 7. Zamawiającemu przysługuję prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że Przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.
 8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.05.2019 r. o godz. 930 w sali nr 518.
 9. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:
  - w sprawach technicznych: Marek Sikora, tel. : +48 32 786-95-45, 501 599 953
  Mariusz Krawiec, tel. : +48 32 786-95-24, 797 334 167
  - w sprawach formalnych: Jolanta Jamróz, tel. : +48 32 786-95-60
  Anna Guzik, tel. +48 32 786 95 41
 10. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z Regulaminem postępowania w sprawach
  o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w HALDEX S.A. nie objęte Ustawą Pzp. Obowiązującymi w HALDEX S.A., dostępnymi na stronie internetowej www.haldex.com.pl  w dziale „Przetargi” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.

docSIWZ_14_2019.pdf