maskmask

Przetarg nr 14/2023

Przetarg nr 14/2023

Zamawiający ogłasza zamówienie na:

Wykonanie prac budowlanych, montażowych, instalacyjnych oraz odbiorowych w ramach realizacji budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 2 MWp, na terenie Zakładu Granulacji i Obsługi Kopalń w Zabrzu"

 1. Rodzaj zamówienia: Przetarg nr 14/2023.
 2. Termin realizacji zamówienia: do 16 tygodni od protokolarnego przekazania placu budowy.
 3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego haldex.com.pl w zakładce „Przetargi i Konkursy” lub w Biurze Zarządu pokój nr 542 począwszy od dnia 04.05.2023 r. w dni robocze w godzinach 7:00 – 14:00.
 4. Oferty można składać osobiście lub listownie (z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie (na której należy umieścić nazwę Oferenta, numer oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach 7:00-14:00 w HALDEX S.A.,
  Grunwaldzki 8-10 w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w terminie do dnia 26.05.2023 r. do godz. 9.00.
 5. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości brutto 50 000,00 zł.
 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - oferta musi obejmować cały zakres zamówienia.
 7. Zamawiającemu przysługuję prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że Przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.
 8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.05.2023 r. o godz. 9.30 w sali nr 518.
 9. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacje z Oferentami, których oferty zostały złożone prawidłowo i zgodnie z zapisami SIWZ oraz zostały zakwalifikowane do dalszego etapu postępowania.
 10. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:
 • w sprawach technicznych: Marek Sikora, tel. : +48 501 599 953
 • w sprawach formalnych: Anna Guzik, tel.: +48 32 786 95 41, Anna Paradecka 797 334 192
 1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z Regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane - nie objęte Ustawą Pzp obowiązującym w HALDEX S.A., dostępnym na stronie internetowej haldex.com.pl w dziale „Przetargi i Konkursy” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.

 

Zamawiający informuje, że załączniki do SIWZ od nr 9 do 17 zostaną udostępnione Oferentom wyłącznie na wniosek, który należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zamówienia nie objętego Ustawą Prawo zamówień publicznych