maskmask

Przetarg nr 16/2019

Zamawiający ogłasza zamówienie na :
Dostawy oleju napędowego dla pojazdów i sprzętu zlokalizowanego na Zakładach HALDEX S.A. spełniającego normy PN-EN590 oraz wymagania jakościowe dla oleju napędowego „standardowego” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 Października 2015 w okresie od 01.08.2019 r. do 31.07.2020 r. i ilości szacunkowej do 660 000 litrów.”, w związku z rozpoczętą procedurą przetargową.

 1. Rodzaj zamówienia: Przetarg nieograniczony - nie objęty Ustawą Pzp.- nr 16/2019
 2. Termin realizacji zamówienia: 01.08.2019r. – 31.07.2020r.
 3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.haldex.com.pl  w dziale „Przetargi” lub w Biurze Zarządu pokój nr 542 począwszy od dnia 30.05.2019r. w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.00.
 4. Oferty można składać osobiście lub listownie (z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) w dwóch egzemplarzach w zamkniętej kopercie (na której należy umieścić nazwę oferenta, numer oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach 7.00-14.00 w HALDEX S.A. , pl. Grunwaldzki 8/10 w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w terminie do dnia 24.06.2019r. do godz. 10:00.
 5. Zamawiający nie będzie wymagać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 6. Zamawiającemu przysługuję prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.
 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, składana oferta powinna zawierać pełny zakres zamówienia.
 8. Zamawiający wymaga wpłacenia wadium w wysokości 83 000 zł, zgodnie z zapisem SIWZ ust. XVI pkt.2.
 9. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2019 r. o godz. 10:30 w sali nr 518.
 10. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:
  - w sprawach technicznych: Damian Broda , tel. : +48 32 786-96-73 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
  - w sprawach formalnych: Anna Guzik , tel.: +48 32 786-95-41 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
  Jolanta Jamróz tel.: +48 32 786-95-60 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 11. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z:
  - Regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi
  i roboty budowlane w HALDEX S.A. nie objęte Ustawą Pzp. obowiązującymi
  w HALDEX S.A., dostępnymi na stronie internetowej www.haldex.com.pl  w dziale „Przetargi” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.

docSIWZ_Przetarg_16_2019.pdf