maskmask

Przetarg nr 17/2021

Przetarg nr 17/2021

 1. Sprzedający: HALDEX S.A. w Katowicach ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego na:

      Zbycie przez sprzedaż dwóch nieruchomości lokalowych – garaży położonych w Katowicach przy ulicy Jesionowej w postaci:

 •  Prawo własności lokalu garażowego nr 12 i 1/92 część udziału
  w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Oferowana nieruchomość jest ujawniona w księdze wieczystej lokalu-KA1K/00144207/4.
 • Prawo własności lokalu garażowego nr 13 i 1/92 część udziału
  w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Oferowana nieruchomość jest ujawniona w księdze wieczystej lokalu-KA1K/00144208/1.

   2. Nieruchomość gruntowa, na której usytuowany jest murowany zespół garażowy z lokalami garażowymi nr 12 i nr 13 składa się z działek o numerach ewidencyjnych: 23/23 i 23/24 i stanowi własność Miasta Katowice. Stan prawy nieruchomości gruntowej  jest ujawniony w księdze wieczystej  KA1K/00039169/6.
  3. Rodzaj postępowania: przetarg pisemny nieograniczony nr 17/2021 na zasadach określonych Regulaminem zbywania nieruchomości Haldex S.A. zwanego dalej Regulaminem. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie haldex.com.pl.
 
4. Okres związania ofertą wynosi 60 dni od daty złożenia oferty.
  5. Oferty można składać osobiście lub listownie (z dopiskiem na kopercie Biuro Zarządu). Liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Sprzedającego w zamkniętej kopercie na której należy umieścić nazwę Oferenta, numer i nazwę przetargu oraz numer garażu (Sprzedaż nieruchomości lokalowych - garaży  położonych w Katowicach przy ulicy Jesionowej przetarg nr 17/2021, garaż nr …….). W przypadku oferty na zakup obydwu garaży należy umieścić numer 12 i 13.
 
6. Miejsce składania ofert: HALDEX S.A. Plac Grunwaldzki 8-10 40-951 Katowice, w dni robocze w godzinach 7:00-14:00 w Biurze Zarządu pokój 542 w terminie do dnia  14.07.2021r. do godziny 9:45.
 
7. Ceny wywoławcze za sprzedaż oferowanych nieruchomości wynoszą odpowiednio:
          -  nieruchomość lokalowa - garaż nr 12: 34 000,00 zł (sprzedaż zwolniona z podatku VAT);
          - nieruchomość lokalowa - garaż nr 13: 32 000,00 zł (sprzedaż zwolniona z podatku VAT).
 8. Dopuszcza się składanie ofert na jedną z nieruchomości objętych ogłoszeniem o sprzedaży, to znaczy lokal garażowy nr 12 lub lokal garażowy nr 13, albo na obydwie nieruchomości. W przypadku oferty składanej na zakup obydwu lokali garażowych, oferta zakupu musi wyraźnie oddzielać oferowane ceny dla każdego z lokali.
 9. Przystępujący do przetargu Oferent jest obowiązany do wcześniejszego wniesienia wadium w postaci pieniężnej, na zasadach określonych w Regulaminie, w wysokości 3 400,00 zł za każdą z nieruchomości której dotyczy składana oferta - wpłata na konto: BOŚ Bank S.A. 91 1540 1128 2112 7001 5928 0002 tytułem „wadium do przetargu nr 17/2021 garaż nr ……..”. W przypadku oferty na zakup obydwu garaży wadium do każdej oferty  należy wpłacić oddzielnym przelewem.
10. Przetarg wygrywa Oferent, który zaoferował najwyższą cenę za daną nieruchomość. W przypadku oferty na zakup obydwu garaży przetarg będzie rozstrzygany dla każdej nieruchomości oddzielnie.
11. Przetarg pisemny może być uzupełniony przez:
        - przeprowadzenie ustnej licytacji z minimalnym postąpieniem 1.000,00zł;
        - przeprowadzenie dodatkowego etapu pisemnego polegającego na złożeniu przez oferentów dodatkowych i ostatecznych ofert pisemnych.
12. Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak również unieważnienia przetargu lub jego zakończenia bez wyboru oferty, bez podania przyczyn.
13. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.07.2021r. o godzinie 10:00 w siedzibie Sprzedającego w Katowicach przy Placu Grunwaldzkim 8-10 w sali 518.
14. Przystępując do przetargu Oferent potwierdza, że zapoznał się ze stanem technicznym i formalnym nieruchomości i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń.
15. Nabywca w umowie sprzedaży zrzeknie się dochodzenia w przyszłości wszelkich roszczeń z tytułu poniesienia ewentualnych kosztów związanych z koniecznością przeprowadzenia na zakupionej nieruchomości prac związanych z naprawami bądź remontem zakupionej nieruchomości.
16. Nabywca przejmie nieruchomość w stanie istniejącym, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
17. Przez złożenie oferty Oferent potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowanie jego treści.
18. Po rozstrzygnięciu przetargu i wyborze wygranych ofert dla każdego lokalu garażowego, Komisja Przetargowa wystąpi do Zarządu Haldex S.A. o zatwierdzenie tego rozstrzygnięcia. Nabywca-Oferent który wygrał przetarg na daną nieruchomość, zostanie powiadomiony o zatwierdzeniu rozstrzygnięcia przez Zarząd Haldex S.A.w terminie do 5 dni od daty tego zatwierdzenia. 
19. Wadium wpłacone do przetargu przez Nabywcę, zostanie zarachowane na poczet ceny zakupu.
20. Warunkiem zawarcia umowy rozporządzającej jest wpłacenie przez Nabywcę w terminie do 7 dni od powiadomienia o rozstrzygnięcia przetargu, całości wylicytowanej ceny zakupu dla każdej z nabywanych nieruchomości.
21. Koszty zawarcia umów w formie aktu notarialnego i koszt opłat sądowych ponosi Nabywca-Oferent.
22. Po zapłacie całej ceny zakupu, na konto wymienione powyżej, zawarta zostanie umowa rozporządzająca. O terminie podpisania umowy w formie aktu notarialnego Nabywca zostanie niezwłocznie powiadomiony.
23. W przypadku, gdy Nabywca nie zapłaci w wyznaczonym terminie całości ceny zakupu, rozstrzygnięcie przetargu zostanie unieważnione, a wniesiona uprzednio kwota przepada na rzecz Sprzedającego.
24. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających zawarcie umowy przenoszącej własność, rozstrzygnięcie przetargu zostanie unieważnione, a wzajemne świadczenia podlegają zwrotowi.
25. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zakończenia procedury sprzedaży w każdym czasie i bez podania przyczyny.
26. Dodatkowych informacji udzielają:
          - w  przedmiocie przetargu Wojciech Szymczyk tel. + 48 32 786 95 28
          - w sprawach formalnych Jolanta Jamróz, tel. tel. + 48 32 786 95 60
28. Informacje o ochronie danych osobowych:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L
z 23.05.2018, Nr 127, str. 2), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy iż:

       1. Administratorem Państwa danych osobowych podanych jest HALDEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (40-951), Plac Grunwaldzki 8-10. Z Administratorem można się skontaktować pod podanym tutaj adresem lub na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
       2. Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony danych osobowych na adres naszej siedziby wskazany powyżej lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
       3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celach związanych z postępowaniem przetargowym/konkursem, zawarciem, wykonywaniem i obsługą zawartej umowy. 
       Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 
       3.1   Jeżeli jesteście Państwo wykonawcą umowy: 
      3.1.1 art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj.: niezbędność do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy; 
      3.1.2 art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na Administratorze związany z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. ustawa z dnia 29.09.1994 r. o   rachunkowości; ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa); 
      3.1.3 art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających m.in. na zapewnieniu ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności, wewnętrznych celów administracyjnych
    (w tym zarządzania usługami), niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń oraz przed roszczeniami;  
      3.2 Jeżeli jesteście Państwo osobą fizyczną reprezentującą osobę prawną lub jednostkę organizacyjną będącą wykonawcą umowy lub podejmującą działania przed zawarciem umowy, a także pracownikiem lub współpracownikiem takiej osoby prawnej lub jednostki, uczestniczącym w zawieraniu lub realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegający na działaniach związanych z ustaleniem warunków zawarcia umowy z kontrahentem oraz ułatwieniu komunikacji związanej z jej wykonaniem, a także ustaleniem osób odpowiedzialnych za realizację i uprawnionych do kontaktów w ramach wykonywania umowy.
    4. Dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:
    4.1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organów władzy publicznej; 
    4.2. podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę księgową, kadrową, prawną, archiwizację i niszczenie dokumentów, usługi pocztowe, kurierskie, płatnicze,
obsługę w zakresie marketingu, ochronę osób i mienia, dostawców usług w zakresie platform sprzedażowych, a także dostawców systemów informatycznych, udzielających asysty i wsparcia technicznego dla systemów informatycznych, w których przetwarzane są Państwa dane.
      5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
      6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 
      6.1 Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. 
      6.2   Po spełnieniu celu, dla którego Państwa dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie przepisów prawa.
      7. Posiadają Państwo prawo do: 
         Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od administratora: 
       7.1.  dostępu do treści swoich danych osobowych, 
       7.2.  sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 
       7.3.  usunięcia swoich danych osobowych (m.in. gdy przetwarzanie nie wynika z obowiązku prawnego administratora lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), 
       7.4.   ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
       7.5.   przenoszenia swoich danych osobowych (jeżeli przetwarzanie opiera się  na podstawie zgody lub umowy),

     A ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w związku ze szczególną sytuacją (prawo to przysługuje m.in. wówczas, gdy administrator przetwarza dane realizując cele wynikające z jego prawnie uzasadnionych interesów). Nie wszystkie Państwa żądania będziemy zatem mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia.
       8. Prawo do cofnięcia zgody:
       8.1.  W stosunku do danych osobowych, które są nieobowiązkowe, a które zostały przez Państwa podane, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
      8.2.  Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych do momentu jej wycofania.
      9. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
   10. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia i realizacji umowy oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
   11. Państwa dane będą nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

       Aby skorzystać z powyższych praw, Klient może kontaktować się z Haldex S.A. zgodnie z punktem 2 niniejszej informacji.

 

 Informacja o nieruchomości będącej przedmiotem postępowania przetargowego:

         Lokal garażowy nr 12

 • miasto Katowice, przy ulicy Jesionowej
 • obręb 0002,Dz.Bogucice -Zawodzie
 • Id lokalu 0002.AR_23.23/24.15_BUD.12_LOK
 • KW KA1K/00144207/4
 • powierzchnia użytkowa 8,75 m2 powierzchnia netto 15,36m2

 Lokal garażowy nr 12 jest lokalem skrajnym, usytuowanym w przyziemiu dwukondygnacyjnego zespołu garażowego wybudowanego w Katowicach przy ulicy Jesionowej u zbiegu z ulicą Grabową.  Drzwi garażowe dwuskrzydłowe, spawane, ocieplone. Lokal posiada powierzchnię  użytkową mniejszą niż jego powierzchnia mierzona w świetle ścian wewnętrznych (czyli powierzchnia  netto). Wynika to z faktu, że na podstawie normy, do powierzchni użytkowej części lokalu o wysokości poniżej 2,2 m zalicza się jedynie 50% tej powierzchni. Lokal nie jest uzbrojony w żadne instalacje.  

            Lokal garażowy nr 13

 • miasto Katowice, przy ulicy Jesionowej
 • obręb 0002,Dz.Bogucice -Zawodzie
 • Id lokalu 0002.AR_23.23/24.2_BUD.13_LOK
 • KW KA1K/00144208/1
 • powierzchnia użytkowa 15,26 m2

Lokal garażowy nr 13 jest lokalem środkowym, usytuowanym w przyziemiu dwukondygnacyjnego zespołu garażowego wybudowanego w Katowicach przy ulicy Jesionowej u zbiegu z ulicą Grabową. Drzwi garażowe dwuskrzydłowe, spawane, ocieplone. Lokal nie jest uzbrojony w żadne instalacje.  

 Dodatkowe informacje:

 • Właścicielem nieruchomości gruntowej, na której jest położony przedmiotowy zespół garażowy jest Miasto Katowice, a współużytkownikami wieczystymi w 1/92 części są właściciele wyodrębnionych lokali garażowych.
 • Stan prawny nieruchomości gruntowej jest ujawniony w księdze wieczystej KA1K/00039169/6.
 • Roczna opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przynależnego do lokalu garażowego to obecnie kwota 443,00 zł netto dla każdego lokalu garażowego.   
 • Wspólnota Garażowa Przy Ulicy Jesionowej, do której należą garaże, zarządza nieruchomością wspólną i z tego tytułu koszt wynosi obecnie 25,00 zł/miesiąc
  dla każdego lokalu garażowego.
 • Nieruchomość garażowa jest oświetlona, ogrodzona i zamykana szlabanem.

 

                     doc Mapa_garaże.pdf