maskmask

Przetarg nr 18/2018

„Zakup i dostawa ładowarki kołowej o pojemności łyżki minimum 4,4 m3 i masie minimum 25 Mg dla Haldex S.A.”

Rodzaj zamówienia: Przetarg nr 18/2018,
Termin realizacji zamówienia: nie później niż 3 miesiące od daty podpisania umowy.

 1. Szczegółowy Zakres Zamówienia dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.haldex.com.pl w dziale „Przetargi” lub w Biurze Zarządu pokój nr 542 począwszy od dnia 11.10.2018 r. w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.00.
 2. Oferty można składać osobiście lub listownie ( z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) w dwóch egzemplarzach w zamkniętej kopercie (na której należy umieścić nazwę oferenta, numer oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach 7.00-14.00 w HALDEX S.A. , pl. Grunwaldzki 8/10 w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w terminie do dnia 06.11.2018 r. do godz. 10:00
 3. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 25 000 zł brutto
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych – oferta musi obejmować cały zakres zamówienia.
 5. Zamawiający nie będzie wymagać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 6. Zamawiającemu przysługuję prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że Przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.
 7. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.11.2018 r. o godz. 10:30 w sali nr 518.
 8. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:
  • w sprawach technicznych: Marek Sikora, tel. : +48 32 786-95-45,
  • w sprawach formalnych: Adam Stępień, tel. : +48 32 786-95-22,
 9. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z:
  • Regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w HALDEX S.A. nie objęte Ustawą Pzp. Obowiązującymi w HALDEX S.A., dostępnymi na stronie internetowej www.haldex.com.pl w dziale „Przetargi” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.

Pobierz dokument: SIWZ18_2018 (.pdf)