maskmask

Przetarg nr 2 / 2019

 1. Zamawiający ogłasza zamówienie na :

„Zakup i dostawa dwóch ładowarek kołowych o pojemności łyżki minimum 4,4 m3 i masie minimum 25 Mg dla Haldex S.A.”

Rodzaj zamówienia: Przetarg nr 2/2019,

Termin realizacji zamówienia: do trzech miesięcy od podpisania umowy

 1. Szczegółowy Zakres Zamówienia dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego old.haldex.com.pl w dziale „Przetargi” lub w Biurze Zarządu pokój nr 542 począwszy od dnia 14.02.2019r. w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.00.
 2. Oferty można składać osobiście lub listownie ( z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) w dwóch egzemplarzach w zamkniętej kopercie (na której należy umieścić nazwę oferenta, numer oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach 7.00-14.00 w HALDEX S.A. , pl. Grunwaldzki 8/10 w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w terminie do dnia 08.03.2019 r. do godz. 9.00
 3. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 40 000 zł brutto
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych – oferta musi obejmować cały zakres zamówienia.
 5. Zamawiający nie będzie wymagać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania
 6. Zamawiającemu przysługuję prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że Przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.
 7. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.03.2019 r. o godz. 9.30 w sali nr 518.
 8. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:
  – w sprawach technicznych: Marek Sikora, tel. : +48 32 786-95-45, 501 599 953
  – w sprawach formalnych: Adam Stępień, tel. : +48 32 786-95-22, 797 334 162
 1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z:- Regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w HALDEX S.A. nie objęte Ustawą Pzp. Obowiązującymi w HALDEX S.A., dostępnymi na stronie internetowej www.old.haldex.com.pl w dziale „Przetargi” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.

Pobierz dokument: SWIZ do przetargu nr 2/2019 z dn. 14.02.2019