maskmask

Przetarg nr 20/2020

images/mapa_siemianowice_michalkowicka-orientacja.pdfPrzetarg nr 20/2020

 

 Zbycie nieruchomości w postaci prawa użytkowania wieczystego gruntu o   łącznej  powierzchni 15 880 m2, położonego w Siemianowicach Śl. w rejonie ulicy Zwycięstwa,
składającego się z działek  o numerach ewidencyjnych: 176/1, 180/1, 181/1, 182/1, 185/1

 

 1. Sprzedający - HALDEX S.A. w Katowicach ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego na:

Zbycie nieruchomości w postaci prawa użytkowania wieczystego gruntu o łącznej powierzchni 15 880 m2, położonej w Siemianowicach Śl. w rejonie ulicy Zwycięstwa,
składającej się z działek  o numerach ewidencyjnych: 176/1, 180/1, 181/1, 182/1, 185/1
.

Działki tworzą wąski pas terenu z nasypem po zlikwidowanym torze dojazdowym
i budowlą przepustu wodnego.  Oferowane działki są zapisane w  księdze wieczystej nr KA1I/00007477/3 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śl. Nieruchomość nie jest uzbrojona. 

 1. Rodzaj postępowania: przetarg pisemny nieograniczony P nr 20/2020 na zasadach określonych Regulaminem zbywania nieruchomości Haldex S.A. zwanego dalej Regulaminem. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie: haldex.com.pl/przetargi.
 2. Okres związania ofertą wynosi 120 dni od daty złożenia oferty.
 3. Oferty można składać osobiście lub listownie (z dopiskiem na kopercie Biuro Zarządu). Liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Sprzedającego w zamkniętej kopercie na której należy umieścić nazwę oferenta, oraz numer i nazwę przetargu.
 4. Miejsce składania ofert: HALDEX S.A. Plac Grunwaldzki 8-10 40-951 Katowice, w dni robocze w godzinach 7:00-14:00 w Biurze Zarządu pokój 542 w terminie do dnia 05.10.2020r. do godziny 9:45
 5. Cena wywoławcza za sprzedaż prawa użytkowania wieczystego oferowanej nieruchomości wraz z przepustem wodnym wynosi 259 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) netto + podatek VAT w wysokości 23%, to jest brutto 318 570,00 zł (słownie: trzysta osiemnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych).
 6. Nie dopuszcza się składania ofert na część nieruchomości objętej ogłoszeniem o sprzedaży.
 7. Przystępujący do przetargu oferent jest obowiązany do wcześniejszego wniesienia wadium, na zasadach określonych w Regulaminie, w wysokości 25 900,00 zł,
  w pieniądzu, wpłata na konto: BOŚ Bank S.A. 91 1540 1128 2112 7001 5928 0002 tytułem „wadium do przetargu nr 20/2020”
 8. Przetarg wygrywa Oferent, który zaoferował najwyższą cenę. Do zaoferowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
 9. Przetarg pisemny może być uzupełniony przez:
  - Przeprowadzenie ustnej licytacji z minimalnym postąpieniem 2 000,00 zł.
  - Przeprowadzenie dodatkowego etapu pisemnego polegającego na złożeniu przez oferentów dodatkowych i ostatecznych ofert pisemnych.
 10. Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak również unieważnienia przetargu lub jego zakończenia bez wyboru oferty, bez podania przyczyn.
 11. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.10.2020r. o godzinie 10:00 w siedzibie Sprzedającego w Katowicach przy Placu Grunwaldzkim 8-10 w sali 518
 12. Przystępując do przetargu Oferent potwierdza, że zapoznał się ze stanem technicznym i formalnym nieruchomości i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń.
 13. Nabywca w umowie sprzedaży zrzeknie się dochodzenia w przyszłości wszelkich roszczeń z tytułu poniesienia ewentualnych kosztów związanych z koniecznością przeprowadzenia na zakupionej nieruchomości prac związanych z oczyszczeniem lub przystosowaniem terenu do własnych potrzeb inwestycyjnych.
 14. Nabywca przejmie nieruchomość w stanie istniejącym, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
 15. Przez złożenie oferty Oferent potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem
  i zaakceptowanie jego treści.
 16. Po rozstrzygnięciu przetargu i wyborze oferty zostanie najpierw zawarta umowa warunkowa w celu uzyskania od Gminy oraz od Krajowego Zasobu Nieruchomości potwierdzenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu.
 17. Wadium wpłacone do przetargu przez Nabywcę – Oferenta który wygrał przetarg, zostanie zarachowane na poczet ceny zakupu.
 18. Warunkiem zawarcia umowy rozporządzającej jest wcześniejsze wpłacenie przez Nabywcę całości wylicytowanej ceny zakupu ( ceny netto wraz z należnym podatkiem VAT).
 19. Koszty zawarcia umów w formie aktu notarialnego i koszt opłat sądowych ponosi Nabywca.
 20. Po uzyskaniu potwierdzenia o nieskorzystaniu przez Gminę oraz Krajowy Zasób Nieruchomości z prawa pierwokupu, oraz zapłacie całej ceny zakupu brutto, na konto wymienione w pkt. 8, zawarta zostanie umowa rozporządzająca.
 21. W przypadku, gdy Nabywca nie zapłaci w wyznaczonym terminie całości kwoty opisanej w pkt. 19 umowa warunkowa ulega rozwiązaniu, a wniesiona kwota przepada na rzecz Sprzedającego.
 22. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających zawarcie umowy przenoszącej własność, umowa warunkowa wygasa i wzajemne świadczenia podlegają zwrotowi.
 23. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zakończenia procedury sprzedaży w każdym czasie i bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje na temat oferowanej nieruchomości wraz ze szkicem lokalizacyjnym oraz informacje o warunkach sprzedaży znajdują się na stronie
w zakładce: www.haldex.com.pl/przetargi.

 1. Dodatkowych informacji udzielają:

- w  przedmiocie przetargu Wojciech Szymczyk tel. + 48 32 786 95 28

- w sprawach formalnych Jolanta Jamróz, tel. tel. + 48 32 786 95 60

 

Informacje o ochronie danych osobowych

 1. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej „RODO”) informujemy Państwa, że
  Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Haldex S.A. z siedzibą w Katowicach plac Grunwaldzki 8-10, kod pocztowy 40-951, NIP: 634-012-87-13.
  Cele przetwarzania: kontakt z potencjalnym kupującym oraz obsługa transakcji sprzedaży/zakupu.
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez spółkę Haldex S.A. Państwa danych osobowych, mogą Państwo się kontaktować z Haldex S.A. w następujący sposób:
 • za pośrednictwem poczty e-mail na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na następujący adres korespondencyjny: Haldex S.A., pl. Grunwaldzki 8-10, 40-951 Katowice.
 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej „RODO”) – tj. przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wykonania umowy, której Klient jest stroną – odpowiednio umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i /lub umowy sprzedaży.
 2. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy
  (oraz czynności dążących do zawarcia umowy) z spółką Haldex S.A.
 3. Spółka Haldex S.A. będzie przechowywała dane osobowe Klienta przez czas niezbędny do realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa przy transakcjach sprzedaży/zakupu nieruchomości oraz do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową jaką Klient zawarł ze spółkę Haldex S.A
 4. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo dostępu do danych osobowych Klienta,
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych Klienta,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych Klienta – „do bycia zapomnianym”
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych Klienta
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Aby skorzystać z powyższych praw, Klient może kontaktować się z Haldex S.A. zgodnie z punktem 2 niniejszej informacji.

OPIS:

Informacja o nieruchomości będącej przedmiotem postępowania przetargowego:

 • miasto                        Siemianowice Śląskie
 • obręb                    33 (Michałkowice)
 • mapa                         5
 • KW                      KA1I/00007477/3
 • powierzchnia łączna 15 880 m2
 • użytek gruntowy            Tk         

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej:

 • działka gruntu nr 176/1 o powierzchni 2 919m2 użytek gruntowy Tk Siemianowice Śląskie obręb 33(Michałkowice) księga wieczysta KA1I/00007477/3
 • działka gruntu nr 180/1 o powierzchni 3 883 m2 użytek gruntowy Tk Siemianowice Śląskie obręb 33(Michałkowice) księga wieczysta KA1I/00007477/3
 • działka gruntu nr 181/1 o powierzchni 82 m2 użytek gruntowy Tk Siemianowice Śląskie obręb 33(Michałkowice) księga wieczysta  KA1I/00007477/3
 • działka gruntu nr 182/1 o powierzchni 2 601 m2 użytek gruntowy Tk Siemianowice Śląskie obręb 33(Michałkowice) księga wieczysta KA1I/00007477/3
 • działka gruntu nr 185/1 o powierzchni 6 395 m2 użytek gruntowy Tk Siemianowice Śląskie obręb 33(Michałkowice) księga wieczysta  KA1I/00007477/3

wyżej wymienione działki o łącznej powierzchnia 15 880 m2 stanowią własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Haldex S.A. Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego  gruntu wraz z naniesieniami. Roczna opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynosiła w 2020 roku 1,04 zł/m2.

Przedmiotowa księga wieczysta jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Siemianowicach  Śląskich,
IV wydział Ksiąg Wieczystych. W dziale III księgi wieczystej są ujawnione wpisy dotyczące służebności. Dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów (obciążeń).

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa składa  się z pięciu działek o numerach ewidencyjnych: 176/1, 180/1, 181/1, 182/1, 185/1łącznej powierzchni 15 880  m2.
Działki tworzą wspólnie zwarty kompleks niezabudowanego gruntu o silnie wydłużonym kształcie z fragmentami dawnego nasypu kolejowego oraz umiejscowionym pod nim przepustem wodnym. Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego  gruntu wraz z naniesieniami. Nieruchomość  posiada dostęp do drogi publicznej, ulicy Przedsiębiorców. Przeznaczony do sprzedaży  teren stanowi pozostałość po lokalizacji pojedynczego toru kolejowego położonego w osi północ-południe, zlikwidowanego
w ubiegłej dekadzie. Otoczenie stanowią nieużytki oraz tereny użytkowane rolniczo. Nieruchomość jest silnie zarośnięta roślinnością dziką. Około 100 metrów od północnej granicy nieruchomości, u podnóża nasypu umiejscowiony jest betonowy przepust, którym przepływa ciek wodny. Nieco dalej w kierunku południowym nieruchomość przecina gazociąg oraz sieć kanalizacji sanitarnej, a także dwie napowietrzne linie energetyczne.
W rejonie wschodniej granicy nieruchomości biegnie światłowód należący do firmy telekomunikacyjnej, oraz przewód wodociągowy o nieznanym stanie technicznym
i własnościowym.

Zgodnie z zapisami „Planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Zwycięstwa w Siemianowicach Śl.” (uchwała 448/2017  z dnia 28 września 2017 roku), teren na którym położona jest wyceniana nieruchomość posiada dominujące przeznaczenie – Tereny zabudowy przemysłowo-usługowej. Jedynie niewielki fragment w rejonie budowli przepustu wodnego położony jest w obszarze -Tereny zieleni nieurządzonej.
Ze szczegółowymi zapisami planu, zainteresowany zakupem powinien zapoznać się w UM Siemianowice Śl. gdzie może uzyskać informacje o szczegółach związanych z możliwościami nowego zagospodarowania przedmiotowego terenu. Nieruchomość jest oferowana
do sprzedaży w aktualnym stanie formalnym i technicznym, a Oferent  przed złożeniem oferty powinien się z tym stanem zapoznać. Haldex S.A nie posiada ekspertyz geotechnicznych przedmiotowego terenu, ale na życzenie zainteresowanego zakupem wyrazi zgodę na przeprowadzenie szczegółowego rozpoznania terenu oferowanego do sprzedaży,
w tym zgody na przeprowadzenie odwiertów kontrolnych i dodatkowe  pomiary. Zainteresowany zakupem  wykona badania na własny koszt, określając wcześniej rodzaj planowanych badań i przedział czasu niezbędny do ich przeprowadzenia. Sprzedający,
na życzenie zainteresowanego zakupem  udzieli dodatkowych wyjaśnień, zorganizuje oględziny oraz udostępni szkice geodezyjne terenu.

 

*w załączeniu plik z mapą nieruchomości

 

ikonka pdf Regulamin Zbywania Nieruchomości Haldex S.A.

 ikonka pdf  Mapa Siemianowice Michałkowicka