maskmask

Przetarg nr 20/2023

Przetarg nr 20/2023

Zamawiający ogłasza zamówienie na:

„Zakup i dostawa ładowarki kołowej o masie nie mniejszej niż 28 Mg i łyżce nie mniejszej niż 5,0 m3 dla Haldex S.A.”

 1. Rodzaj zamówienia: Przetarg nr 20/2023.
 2. Termin realizacji zamówienia: do czterech miesięcy od podpisania umowy.
 3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia/ Szczegółowy Zakres Zamówienia dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.haldex.com.pl w zakładce „Przetargi i Konkursy” lub w Siedzibie Zamawiającego- Biuro Zarządu pokój nr 542 począwszy od dnia 05.09.2023 r. w dni robocze w godzinach 700 – 1400 .
 4. Oferty  można składać osobiście lub listownie z dopiskiem Biuro Zarządu (liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby firmy)  w 1 egzemplarzu, w zamkniętej kopercie (na której należy umieścić nazwę Oferenta, numer oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach 7:00-14:00, w siedzibie Zamawiającego HALDEX S.A., pl. Grunwaldzki 8-10 w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w terminie do dnia 20.09.2023 r. do godz. 9:45
 5. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000 zł brutto na konto: HALDEX S.A. nr rach. 91 1540 1128 2112 7001 5928 0002 prowadzonego w BOŚ S.A. Oddział Katowice.
 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - oferta musi obejmować cały zakres zamówienia.
 7. Zamawiający nie będzie wymagać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 8. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że Przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.
 9. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.09.2023 r. o godz. 10:00 w sali nr 518.
 10. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:
  -  w sprawach technicznych: Marek Sikora, tel. +48 501 599 953
  -  w sprawach formalnych: Anna Guzik:  502 550 952; Anna Paradecka tel.: 797 -334 192.                                            
 11. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z Regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w HALDEX S.A. nieobjęte Ustawą Pzp. obowiązującym w HALDEX S.A., dostępnym na stronie internetowej www.haldex.com.pl w zakładce „Przetargi i Konkursy” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.

 

 

              SIWZ_P_20

            Zalacznik-nr-1-_do_SIWZ_modyfikacja.pdf