maskmask

Przetarg nr 22/2018

„Fizyczna ochrona mienia w Zakładach Przeróbczych Haldex S.A.”

 1. Rodzaj zamówienia: Przetarg nr 22/2018.
 2. Termin realizacji zamówienia: od 01.02.2019r. do 31.01.2021r.
 3. Szczegółowy Zakres Zamówienia, wraz z kryterium wyboru oferty dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego haldex.com.pl w dziale „Przetargi” lub w Siedzibie Zamawiającego, pokój nr 542 począwszy od dnia 13.12.2018r. w dni robocze w godzinach 700 – 1400 .
 4. Ustalono wadium w kwocie 50 000 zł, które należy wpłacić na konto w Banku Ochrony Środowiska nr rach. 91 1540 1128 2112 7001 5928 0002 z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: „Wadium do Przetargu nr 22/2018”. Wadium można wnosić w innych formach, określonych w pkt. XVII SIWZ.
 5. Oferty można składać osobiście lub listownie w terminie do dnia 03.01.2019 r. do godz.10 00  (z dopiskiem Biuro Zarządu i Obsługi Prawnej, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) w HALDEX S.A., Pl. Grunwaldzki 8/10 w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić: pieczęć firmową Oferenta, adres Zamawiającego, numer sprawy, przedmiot zamówienia oraz napis:  „Nie otwierać przed dniem 03.01.2019r. godz. 10.30”.
 6. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.01.2019r. o godz.10.30 w sali nr 518.
 7. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:
  • w zakresie formalnym: Anna Guzik, tel.: 32 786-95-41,
  • w sprawach technicznych: Marek Sikora, tel. 32 786 95 45, 501 599 953.
 8. Zamawiający nie będzie domagał się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 9. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z Regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w HALDEX S.A. nie objęte Ustawą Pzp. obowiązującym w HALDEX S.A., dostępnym na stronie internetowej haldex.com.pl w dziale „Przetargi” oraz do wglądu w Biurze Zarządu i Obsługi Prawnej w siedzibie Zamawiającego.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn w każdym czasie.

 Pobierz dokument: SWIZ_ochrona – Przetarg nr 22/2018