maskmask

Przetarg nr 22/2022

Przetarg nr 22/2022

 Zamawiający ogłasza zamówienie na:

Zakup i dostawa 3304 szt. paneli fotowoltaicznych dla HALDEX S.A.

1. Nazwa i siedziba Zamawiającego: HALDEX S.A. 40 - 951 Katowice, Plac Grunwaldzki 8/10.

2. Rodzaj zamówienia: Przetarg nr 22/2022. 

3. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.03.2023 r.

4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego haldex.com.pl w dziale „Przetargi i Konkursy” lub w Biurze Zarządu pokój nr 542 począwszy od dnia 03.11.2022r. w dni robocze w godzinach 700 – 1400.

5. Ofertę można składać osobiście lub listownie z dopiskiem Biuro Zarządu (liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby firmy) w 2 egzemplarzach, w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w siedzibie Zamawiającego HALDEX S.A., pl. Grunwaldzki 8/10 w Katowicach w Biurze Zarządu w pokoju nr 542 w terminie do dnia 17.11.2022r. do godz. 900 w dni robocze w godzinach 700-1400. Na opakowaniu należy umieścić pieczęć firmową, nr sprawy, adres Zamawiającego, temat zamówienia.

6. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.11.2022r. o godz. 930 w siedzibie Zamawiającego HALDEX S.A., pl. Grunwaldzki 8/10 w Katowicach.

7. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 60 000 zł brutto na konto: HALDEX S.A. nr 91 1540 1128 2112 7001 5928 0002 prowadzonego w BOŚ S.A. Oddział Katowice.

8. Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Oferentami, których oferty zostały złożone prawidłowo i zgodnie z zapisami SIWZ oraz zostały zakwalifikowane do dalszego etapu postepowania.

9. Osobami udzielającymi informacji dotyczących przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego są:

  • w zakresie technicznym: Marek Sikora, tel. kom.: 501-599-953,
  • w zakresie formalnym związanym z procedurą: Jolanta Jamróz, tel. 32 786 95 60.

10.Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z „Regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane – nieobjęte Ustawą Pzp” obowiązującym w HALDEX S.A., dostępnym na stronie internetowej www.haldex.com.pl w dziale „Przetargi i Konkursy” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.

 

                          doc        SIWZ_panele-PV_03-11-2022r-.pdf