maskmask

Przetarg nr 22/2023

Przetarg nr 22/2023

 Zamawiający ogłasza zamówienie na:

„Dostawę oleju napędowego dla pojazdów i sprzętu zlokalizowanego na Zakładach HALDEX S.A. spełniającego normy PN-EN590 oraz wymagania jakościowe dla oleju napędowego „standardowego” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 09 Października 2015 r. (w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych) w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. i ilości szacunkowej ok 700 000 litrów”

 1. Rodzaj zamówienia: Przetarg nieograniczony - nie objęty Ustawą Pzp.- nr 22/2023
 2. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.
 3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego haldex.com.pl w zakładce „Przetargi i konkursy” lub w Biurze Zarządu pokój nr 542 począwszy od dnia 06.11.2023 r. w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.00.
 4. Oferty można składać osobiście lub listownie (z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie (na której należy umieścić nazwę oferenta, numer oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach 7.00-14.00 w HALDEX S.A., pl. Grunwaldzki 8/10 w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w terminie do dnia 28.11.2023 r. do godz. 10:00.
 5. Zamawiający nie będzie wymagać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania.
 6. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.
 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, składana oferta powinna zawierać pełny zakres zamówienia.
 8. Zamawiający wymaga wpłacenia wadium w wysokości 103 701,00 PLN (słownie: sto trzy tysiące siedemset jeden  złotych 00/100), zgodnie z zapisem SIWZ ust. XVII pkt 1 i 2
 9. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.11.2023 r. o godz. 10:15 w sali nr 518.
 10. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:

         - w sprawach technicznych:   Damian Broda   tel.: 797 334 197      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

        - w sprawach formalnych:      Anna Paradecka, tel. 797 334 192, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                      Anna Guzik,         tel. 32 786-95-41,    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                        

 1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z:
  Regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w HALDEX S.A. nie objęte Ustawą Pzp. Obowiązującym w HALDEX S.A., dostępnym na stronie internetowej www.haldex.com.pl w dziale „Przetargi” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.

 SIWZ_P_22_2023.pdf

 SIWZ_P_22_2023_po_zmianach-1.pdf