maskmask

Przetarg nr 23/2022

Przetarg nr 23/2022

 Zamawiający ogłasza zamówienie na:

„Zakup, dostawa oraz montaż  stanowiska do cięcia i fazowania gazowego oraz plazmowego dla Zakładu Remontowego Knurów-FOCH”

1. Rodzaj zamówienia: Przetarg nr 23/2022,

2. Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2022 r.

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego haldex.com.pl w dziale „Przetargi i Konkursy” lub w Biurze Zarządu pokój nr 542 począwszy od dnia 07.11.2022r. w dni robocze w godzinach 7:00 – 14:00.

4. Oferty można składać osobiście lub listownie (z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) w dwóch egzemplarzach w zamkniętej kopercie (na której należy umieścić nazwę Oferenta, numer oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach 7:00-14:00 w HALDEX S.A. , pl. Grunwaldzki 8-10 w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w terminie do dnia 22.11.2022 r. do godz. 930

5. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 45 000 zł brutto. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - oferta musi obejmować cały zakres zamówienia.

7. Zamawiający nie będzie wymagać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania.

8. Zamawiającemu przysługuję prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że Przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyn. 

9. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.11.2022 r. o godz. 945 w sali nr 518.  

10. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:

       - w sprawach technicznych: Czesław Wilczak , tel. : +48 601-970-193

       - w sprawach formalnych: Jolanta Jamróz, tel.: +48 32 786 95 60.

11. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z:- Regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w HALDEX S.A. nie objęte Ustawą Pzp. Obowiązującymi w HALDEX S.A., dostępnymi na stronie internetowej haldex.com.pl w dziale „Przetargi i Konkursy” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.

 

                          doc        SIWZ_Przetarg_23_2022.pdf