maskmask

Przetarg nr 27/2019

Zamawiający ogłasza zamówienie na:

„Dostawa wapna palonego mielonego luzem 90 Q wysokoreaktywnego do węzłów granulujących loco zakłady HALDEX S.A.”

1. Nazwa i siedziba Zamawiającego:
    HALDEX S.A. 40 - 951 Katowice, Plac Grunwaldzki 8/10
2. Rodzaj zamówienia: Przetarg nr 27/2019.
3. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
4. Szczegółowy Zakres Zamówienia dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.haldex.com.pl w dziale „Przetargi” lub w Biurze Zarządu pokój nr 542 począwszy od dnia 10.10.2019r. w dni robocze w godzinach 700 – 1400.
5. Ofertę można składać osobiście lub listownie z dopiskiem Biuro Zarządu (liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby firmy) w 2 egzemplarzach, w nieprzejrzystym zamkniętym opakowaniu w siedzibie Zamawiającego HALDEX S.A., pl. Grunwaldzki 8/10 w Katowicach w Biurze Zarządu w pokoju nr 542 w terminie do dnia 05.11.2019r. do godz. 9:00 w dni robocze w godzinach 7:00-14:00. Na opakowaniu należy umieścić pieczęć firmową, nr sprawy, adres Zamawiającego, temat zamówienia.
6. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000 zł brutto na konto HALDEX S.A. nr 91 1540 1128 2112 7001 5928 0002 prowadzonego w BOŚ S.A. Oddział Katowice.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - oferta musi obejmować cały zakres zamówienia.
8. Zamawiający nie będzie wymagać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Zamawiającemu przysługuję prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania,
że Przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.
10. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.11.2019r. o godz. 9:15 w sali nr 518.
W przypadku wpłynięcia jednej ważnej oferty, negocjacje mogą zostać przeprowadzone w dniu otwarcia ofert. Natomiast jeżeli wpłynie kilka ofert, zaproszenie do negocjacji w imieniu Zamawiającego zostanie przekazane elektronicznie na adres mailowy.
11. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:

  • w sprawach technicznych: Agnieszka Strojek tel. 32/786-95-25,
    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • w sprawach formalnych: Jolanta Jamróz, tel. 32/786-95-60,
    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

12. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z „Regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w HALDEX S.A.” nieobjęte Ustawą Pzp. obowiązującym w HALDEX S.A., dostępnym na stronie internetowej www.haldex.com.pl w dziale „Przetargi” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.

SIWZ.pdf