maskmask

Przetarg nr 27/2022

Przetarg nr 27/2022

Zamawiający ogłasza zamówienie na:

„Dostawa wapna palonego mielonego luzem 90 Q wysokoreaktywnego do węzłów granulujących loco zakłady HALDEX S.A. w okresie 6-ciu miesięcy”

 1. Nazwa i siedziba Zamawiającego:

           HALDEX S.A. 40 - 951 Katowice, Plac Grunwaldzki 8/10.

 1. Rodzaj zamówienia: Przetarg nr 27/2022.
 2. Termin realizacji zamówienia: 6 m-cy od daty podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od 01.01.2023 r.
 3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.haldex.com.pl w dziale „Przetargi i Konkursy” lub w Biurze Zarządu pokój nr 542 począwszy od dnia 21.11.2022 w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.00.
 4. Ofertę można składać osobiście lub listownie z dopiskiem Biuro Zarządu (liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby firmy) w 2 egzemplarzach,                         
  w nieprzejrzystym zamkniętym opakowaniu w siedzibie Zamawiającego HALDEX S.A., pl. Grunwaldzki 8/10 w Katowicach w Biurze Zarządu w pokoju nr 542 w terminie do dnia 05.12.2022 r. do godz. 9.00. Na opakowaniu należy umieścić pieczęć firmową, nr sprawy, adres Zamawiającego, temat zamówienia.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - oferta musi obejmować cały zakres zamówienia.
 6. Zamawiający nie będzie wymagać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 7. Zamawiającemu przysługuję prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że Przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.
 8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.12.2022r. o godz. 9.15 w siedzibie Zamawiającego HALDEX S.A, pl. Grunwaldzki 8/10 w Katowicach w sali nr 518.
 9. Oferentów, których oferty zostały złożone prawidłowo i zgodnie z zapisami SIWZ oraz którzy zostali zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania, Zamawiający zaprosi pisemnie do złożenia ofert ostatecznych.
 10. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:
 • Agnieszka Strojek tel. 797-334-198 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Anna Paradecka tel. 797-334-192 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z „Regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane – nieobjęte Ustawą Pzp” obowiązującym w HALDEX S.A., dostępnym na stronie internetowej haldex.com.pl w dziale „Przetargi i Konkursy” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.

 

                           doc     SIWZ_Wapno_27_2022.pdf