maskmask

Przetarg nr 28/2018

 1. Zamawiający ogłasza zamówienie na:

Obsługa Zakładów Przeróbczych HALDEX S.A. sprzętem ciężkim w postaci spycharek, ładowarek, równiarki i walca drogowego wraz z obsługą operatorską i paliwem dla poszczególnych zadań od 01.02.2019r. do 31.01.2020r.:

 • ZADANIE nr 1
  • Obsługa Zakładu HALDEX – Szombierki, 41–907 Bytom, ul. Zabrzańska 7 sprzętem ciężkim w postaci spycharki o mocy min. 130kW i ładowarki z wagą o pojemności 4,4m3 z obsługą operatorską i paliwem;
 • ZADANIE nr 2
  • Obsługa Zakładu HALDEX – Makoszowy, ul. Makoszowska 6 w Zabrzu, sprzętem ciężkim w postaci ładowarki o pojemności łyżki min. 3,4m3  wraz z obsługą operatorską i paliwem.
 • ZADANIE nr 3
  • 3.1. Obsługa Zakładu HALDEX – Panewniki, 43–190 Mikołów, ul. Kościuszki 200, sprzętem ciężkim w postaci spycharki o mocy min 130kW, równiarki o mocy do 90 kW oraz walca drogowego gładkiego o masie ok. 15Mg wraz z obsługą operatorską i paliwem.
  • 3.2. Obsługa Zakładu HALDEX – Panewniki, 43–190 Mikołów, ul. Kościuszki 200, sprzętem ciężkim w postaci ładowarki o pojemności łyżki min. 4,5m3 i masie min. 24Mg wraz z obsługą operatorską i paliwem.
  • 3.3. Obsługa Zakładu HALDEX – Panewniki, 43–190 Mikołów, ul. Kościuszki 200, sprzętem ciężkim w postaci 2 szt. ładowarek o pojemności łyżki 4,4m3 i masie do 24Mg wraz z obsługą operatorską i paliwem.
 • ZADANIE nr 4
  • Obsługa Zakładu HALDEX – Brzezinka, ul. Cmentarna 15 w Mysłowicach, sprzętem ciężkim w postaci ładowarki z wagą o pojemności łyżki min. 4,4m3 - 2 szt. wraz z obsługą operatorską i paliwem.
 1. Rodzaj zamówienia: przetarg nieograniczony nie objęty Ustawą Pzp.- nr 28/2018
 2. Termin realizacji zamówienia: 02.2019r. – 31.01.2020r.
 3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego haldex.com.pl w dziale „Przetargi” lub w Biurze Zarządu pokój nr 542 począwszy od dnia 03.01.2019r. w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.00.
 4. Oferty można składać osobiście lub listownie ( z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) w dwóch egzemplarzach w zamkniętej kopercie (na której należy umieścić nazwę oferenta, numer oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach 7.00-14.00 w HALDEX S.A., Grunwaldzki 8/10 w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w terminie do dnia 17.01.2019 r. do godz. 900.
 5. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej w SIWZ dla każdego zadania na rachunek nr 91 1540 1128 2112 7001 5928 0002.
 6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych dla zadania 3.
 7. Zamawiający nie będzie wymagać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania
 8. Zamawiającemu przysługuję prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.
 9. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.2019 r. o godz. 930w sali nr 518.
 10. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:
 • w sprawach technicznych:  Marek Sikora, tel. : +48 32 786-95-45, Mariusz Krawiec, tel. : +48 32 786-95-24,
 • w sprawach formalnych: Jolanta Jamróz, tel.: +48 32 786-95-60,
 1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z:
 • Regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w HALDEX S.A. nie objęte Ustawą Pzp. Obowiązującymi w HALDEX S.A., dostępnymi na stronie internetowej www.haldex.com.pl w dziale „Przetargi” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego. 

Do pobrania:

docSIWZ Sprzet ciezki