maskmask

Przetarg nr 28/2021

Przetarg nr 28/2021

 1. Sprzedający - HALDEX S.A. w Katowicach ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego na:

         Zbycie przez sprzedaż łącznie nieruchomości położonych w Czerwionce -Leszczynach przy ulicy 3 Maja w postaci:

 • prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 2601/202, o powierzchni ewidencyjnej 2 258 m2, wraz z:
      a) prawem własności budynku o numerze ewidencyjnym 2601/202;1 o powierzchni zabudowy 706,00m2 położonego na działce 2601/202;
      b) prawem własności budynku o numerze ewidencyjnym 2601/202;2 o powierzchni zabudowy 563,00m2 położonego na działce 2601/202;
 • udziału 1/14 w prawie użytkowania wieczystego działki o numerze ewidencyjnym 2598/202 o powierzchni 2 568 m2.

Opis nieruchomości
Działka nr 2601/202 jest zabudowana dwoma, połączonymi ze sobą budynkami przemysłowymi. Nieruchomość ta nie jest uzbrojona. Kształt działki regularny.
Działka posiada dostęp do drogi publicznej ulicy 3 Maja poprzez drogę wewnętrzną. Posadowione na działce budynki przemysłowe to dwa przylegające do siebie obiekty wzniesione pod koniec XIX  wieku w konstrukcji murowano stalowej, niepodpiwniczone. Budynki są wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków i są pod ochroną konserwatora zabytków. Stan prawny nieruchomości jest ujawniony w księdze wieczystej  GL1Y/00139191/0 prowadzonej przez VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku.
Razem z opisaną powyżej nieruchomością związana jest sprzedaż udziału 1/14 prawa użytkowania wieczystego działki o numerze ewidencyjnym 2598/202, stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową. Stan prawny tej działki ujawniony jest w księdze wieczystej GL1Y/00137959/8 prowadzonej przez VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku.

 1. Rodzaj postępowania: przetarg pisemny nieograniczony nr 28/2021 na zasadach określonych Regulaminem zbywania nieruchomości Haldex S.A. zwanego dalej Regulaminem. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie www.haldex.com.pl.
 1. Okres związania ofertą wynosi 120 dni od daty złożenia oferty.
 2. Oferty podpisane pełnym imieniem i nazwiskiem można składać osobiście lub listownie (z dopiskiem na kopercie Biuro Zarządu). Liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Sprzedającego w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę oferenta, oraz numer i nazwę przetargu (Przetarg nr 28/2021: Zbycie przez sprzedaż łącznie nieruchomości położonych w Czerwionce - Leszczynach). W przypadku składania oferty przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim konieczny jest podpis obydwu małżonków, chyba, że zakup ma nastąpić do majątku osobistego. W przypadku składania oferty przez podmiot gospodarczy konieczne są podpisy osób/osoby uprawnionych do reprezentowania podmiotu. W ofercie należy zamieścić adres pocztowy oferenta oraz dodatkowo adres e-mail i numer telefonu do kontaktu w sprawach związanych z przetargiem.
 3.  Miejsce składania ofert: HALDEX S.A. Plac Grunwaldzki 8-10 40-951 Katowice, w dni robocze w godzinach 7:00-14:00 w Biurze Zarządu pokój 542 w terminie do dnia 23.11.2021r. do godziny 9:45.
 4. Cena wywoławcza za zbycie przez sprzedaż wszystkich praw wymienionych w pkt 1 wynosi 350 000 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto + podatek VAT w wysokości 23%, to jest brutto  430 500 zł (czterysta trzydzieści  tysięcy pięćset złotych). Stawka podatku VAT może ulec zmianie w przypadku zmiany przepisów podatkowych.
 5. Nie dopuszcza się składania ofert na niektóre lub część nieruchomości objęte ogłoszeniem o sprzedaży.
 6. Przystępujący do przetargu oferent jest obowiązany do wcześniejszego wniesienia wadium, na zasadach określonych w Regulaminie, w wysokości 35 000,00 zł, w pieniądzu - wpłata na konto: BOŚ Bank S.A. 91 1540 1128 2112 7001 5928 0002 tytułem: „wadium do przetargu nr 28/2021”.
 7. Przetarg wygrywa Oferent, który zaoferował najwyższą cenę netto. Oferowana cena nie może być niższa niż podana w pkt 6 cena wywoławcza netto. Do zaoferowanej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Stawka VAT może ulec zmianie w przypadku zmiany przepisów podatkowych.
 8. Przetarg pisemny może być uzupełniony przez:
  -  przeprowadzenie dodatkowego etapu pisemnego polegającego na złożeniu przez Oferentów dodatkowych i ostatecznych ofert pisemnych,
  -  przeprowadzenie ustnej licytacji z minimalnym postąpieniem 2 000,00 zł.
 9. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.11.2021r. o godzinie 10:00 w siedzibie Sprzedającego w Katowicach przy Placu Grunwaldzkim 8-10 w sali 518.
 10. Przystępując do przetargu Oferent potwierdza, że zapoznał się ze stanem technicznym i formalnym nieruchomości i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń.
 11. Nabywca w umowie sprzedaży zrzeknie się dochodzenia w przyszłości wszelkich roszczeń z tytułu poniesienia ewentualnych kosztów związanych z koniecznością przeprowadzenia na zakupionych nieruchomościach prac związanych z remontem lub przystosowaniem do własnych potrzeb inwestycyjnych.
 12. Nabywca przejmie nieruchomość w stanie istniejącym, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
 13. Przez złożenie oferty Oferent potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowanie jego treści.
 14. Po rozstrzygnięciu przetargu i wyborze oferty zostanie najpierw zawarta umowa warunkowa w celu uzyskania potwierdzenia od podmiotów  uprawnionych w sprawie prawa pierwokupu.
 15. Wadium wpłacone do przetargu przez Nabywcę – Oferenta który wygrał przetarg, zostanie zarachowane na poczet ceny zakupu.
 16. Warunkiem zawarcia umowy rozporządzającej jest wcześniejsze wpłacenie przez Nabywcę całości wylicytowanej ceny zakupu
  (ceny netto wraz z należnym podatkiem VAT).
 17. Koszty zawarcia umów w formie aktu notarialnego i koszt opłat sądowych ponosi Nabywca.
 18. Po uzyskaniu potwierdzenia o nieskorzystaniu przez uprawnione podmioty z prawa pierwokupu, oraz zapłacie całej ceny zakupu brutto, na konto wymienione w pkt 8, zawarta zostanie umowa rozporządzająca.
 19. W przypadku, gdy Nabywca nie zapłaci w wyznaczonym terminie całości kwoty opisanej w pkt 19 umowa warunkowa ulega rozwiązaniu, a wniesiona kwota przepada na rzecz Sprzedającego.
 20. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających zawarcie umowy przenoszącej własność, umowa warunkowa wygasa i wzajemne świadczenia podlegają zwrotowi.
 21. Sprzedający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak również prawo unieważnienia przetargu lub jego zakończenia bez wyboru oferty oraz do zakończenia procedury sprzedaży w każdym czasie i bez podania przyczyny.
 22. Dodatkowych informacji udzielają :

                  -  w przedmiocie przetargu Wojciech Szymczyk + 48 32 786 95 28 
                  -  w sprawach formalnych Jolanta Jamróz, tel. + 48
32 786 95 60

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży można oglądać do dnia 19.11.2021 r. w dni robocze po wcześniejszym uzgodnieniu pod numerem telefonu: 32/786 95 28.

Informacje o ochronie danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L z 23.05.2018, Nr 127, str. 2), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych podanych jest HALDEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (40-951), Plac Grunwaldzki 8-10.
  Z Administratorem można się skontaktować pod podanym tutaj adresem lub na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony danych osobowych na adres naszej siedziby wskazany powyżej lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celach związanych z postępowaniem przetargowym/konkursem, zawarciem, wykonywaniem i obsługą zawartej umowy.
  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  3.1   Jeżeli jesteście Państwo wykonawcą umowy:
  3.1.1 art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj.: niezbędność do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;
  3.1.2 art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na Administratorze związany z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości; ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa);
  3.1.3 art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających m.in. na zapewnieniu ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności, wewnętrznych celów administracyjnych (w tym zarządzania usługami), niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń oraz przed roszczeniami;
  3.2 Jeżeli jesteście Państwo osobą fizyczną reprezentującą osobę prawną lub jednostkę organizacyjną będącą wykonawcą umowy lub podejmującą działania przed zawarciem umowy, a także pracownikiem lub współpracownikiem takiej osoby prawnej lub jednostki, uczestniczącym w zawieraniu lub realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegający na działaniach związanych z ustaleniem warunków zawarcia umowy z kontrahentem oraz ułatwieniu komunikacji związanej z jej wykonaniem, a także ustaleniem osób odpowiedzialnych za realizację i uprawnionych do kontaktów w ramach wykonywania umowy.
 1. Dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem: 
  4.1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organów władzy publicznej;
  4.2. podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę księgową, kadrową, prawną, archiwizację i niszczenie dokumentów, usługi pocztowe, kurierskie, płatnicze, obsługę w zakresie marketingu, ochronę osób i mienia, dostawców usług w zakresie platform sprzedażowych, a także dostawców systemów informatycznych, udzielających asysty i wsparcia technicznego dla systemów informatycznych, w których przetwarzane są Państwa dane.
 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  6.1 Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
  6.2   Po spełnieniu celu, dla którego Państwa dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostaniena podstawie przepisów prawa.
 1. Posiadają Państwo prawo do:
  Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od administratora: 
        7.1.  dostępu do treści swoich danych osobowych, 
        7.2.  sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 
        7.3.  usunięcia swoich danych osobowych (m.in. gdy przetwarzanie nie wynika z obowiązku prawnego administratora lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), 
        7.4.  ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
        7.5.  przenoszenia swoich danych osobowych (jeżeli przetwarzanie opiera się  na podstawie zgody lub umowy).

A ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w związku ze szczególną sytuacją (prawo to przysługuje m.in. wówczas, gdy administrator przetwarza dane realizując cele wynikające z jego prawnie uzasadnionych interesów).
Nie wszystkie Państwa żądania będziemy zatem mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia.

 1. Prawo do cofnięcia zgody:
  8.1.  W stosunku do danych osobowych, które są nieobowiązkowe, a które zostały przez Państwa podane, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  8.2.  Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych do momentu jej wycofania.
 1. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie,
  przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia i realizacji umowy oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 3. Państwa dane będą nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 Aby skorzystać z powyższych praw, Klient może kontaktować się z Haldex S.A. zgodnie z punktem 2 niniejszej informacji.

                       doc  Mapa-1.pdf