maskmask

Przetarg nr 29/2019

Sprzedaż nieruchomości w postaci prawa użytkowania wieczystego niezabudowanego gruntu o łącznej powierzchni 2 782 m2, położonego w Siemianowicach Śl. przy ul. Przedsiębiorców.

1. Sprzedający: HALDEX S.A. w Katowicach ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego na: sprzedaż nieruchomości w postaci prawa użytkowania wieczystego niezabudowanego gruntu o łącznej powierzchni 2 782 m2, położonego w Siemianowicach Śl. przy ul. Przedsiębiorców, składającego się z działek gruntu o numerach ewidencyjnych: 201/14, 204/16, 287/16, 887/13, 889/13, 891/14, stanowiących cześć nieruchomości, dla której w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śl. prowadzona jest księga wieczysta nr KA1I/00007477/3.
2. Rodzaj postępowania : przetarg pisemny nieograniczony nr 29 /2019 na zasadach określonych Regulaminem zbywania nieruchomości HALDEX S.A.” zwanego dalej Regulaminem. Treść regulaminu dostępna na stronie www.haldex.com.pl
3. Okres związania ofertą wynosi 120 dni od daty złożenia oferty.
4. Oferty można składać osobiście lub listownie (z dopiskiem na kopercie Biuro Zarządu). Liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Sprzedającego w zamkniętej kopercie na której należy umieścić nazwę oferenta, oraz numer i określenie przetargu: (zakup nieruchomości w Siemianowicach Śl. przetarg nr 29/2019).
5. Miejsce składania ofert: HALDEX S.A. Plac Grunwaldzki 8/10 40-951 Katowice, w dni robocze w godzinach 7:00-14:00 w Biurze Zarządu pokój 542 w terminie do dnia15.11.2019 do godziny 9:30.
6. Cena wywoławcza za sprzedaż prawa użytkowania wieczystego oferowanej nieruchomości wynosi 243 000,00 zł (dwieście czterdzieści trzy tysiące złotych) netto + podatek VAT w wysokości 23%, to jest brutto: 298 890,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych)
7. Nie dopuszcza się składania ofert na część nieruchomości objętej ogłoszeniem o sprzedaży.
8. Przystępujący do przetargu oferent jest obowiązany do wniesienia wadium, na zasadach określonych w Regulaminie, w wyso­kości 25 000,00zł w jednej z następujących form:
  a) pieniądzu, wpłata na konto: BOŚ Bank S.A. 91 1540 1128 2112 7001 5928 0002 tytułem „wadium do przetargu nr 29/2019
  b) gwarancji bankowej,

9. Przetarg wygrywa Oferent, który zaoferował najwyższa cenę. Do zaoferowanej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
10. Przetarg pisemny może być uzupełniony przez:
  a) przeprowadzenie ustnej licytacji z minimalnym postąpieniem 2 000,00 zł
  b) przeprowadzenie dodatkowego etapu pisemnego polegającego na złożeniu przez oferentów dodatkowych i ostatecznych ofert pisemnych.

11. Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak również zakończenia przetargu bez wyboru oferty, bez podania przyczyn.
12. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2019 o godzinie 9:45 w siedzibie Sprzedającego w Katowicach przy pl. Grunwaldzkim 8-10, w sali 518
13. Przystępując do przetargu Oferent potwierdza, że zapoznał się ze stanem technicznym i formalnym nieruchomości i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń.
14. Nabywca, w umowie sprzedaży zrzeknie się dochodzenia w przyszłości wszelkich roszczeń z tytułu poniesienia ewentualnych kosztów związanych z koniecznością przeprowadzenia
na zakupionej nieruchomości prac związanych z oczyszczeniem lub przystosowaniem terenu do własnych potrzeb inwestycyjnych.
15. Nabywca przejmie nieruchomość w stanie istniejącym, na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego.
16. Przez złożenie oferty oferent potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania jego treści.
17. Po rozstrzygnięciu przetargu i wyborze oferty, Sprzedający wystąpi do swych organów korporacyjnych o wyrażenie zgody na zawarcie umowy sprzedaży. Po uzyskaniu takiej zgody zostanie najpierw zawarta umowa warunkowa w celu uzyskania od gminy potwierdzenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu.
18. Po zawarciu umowy warunkowej, Nabywca w terminie do 14 dni od daty umowy zapłaci całość wylicytowanej ceny (ceny netto wraz z należnym podatkiem VAT), jako warunek zawarcia umowy rozporządzającej. Z chwilą dokonania dopłaty do pełnej wartości wylicytowanej ceny, wadium wniesione w pieniądzu zalicza się na poczet ceny.
19. Koszty zawarcia umów w formie aktu notarialnego i koszt opłat sądowych ponosi Nabywca.
20. Po uzyskaniu potwierdzenia o nieskorzystaniu przez właściwą gminę z prawa pierwokupu oraz po zapłacie całej ceny zawarta zostanie umowa rozporządzająca.
21. W przypadku, gdy Nabywca nie zapłaci w wyznaczonym terminie całości kwoty opisanej w ust. 18 umowa warunkowa ulega rozwiązaniu, a wniesione wadium przepada na rzecz Sprzedającego.
22. W przypadku nie uzyskania przez Sprzedającego zgody organów korporacyjnych na zawarcie umowy sprzedaży lub wystąpienia innych przeszkód do zawarcia umowy sprzedaży umowa warunkowa wygasa i wzajemne świadczenia podlegają zwrotowi.
23. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zakończenia procedury sprzedaży w każdym czasie i bez podania przyczyny.
24. Szczegółowe informacje na temat oferowanej nieruchomości oraz informacje o warunkach sprzedaży

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej:

 • działka gruntu nr 201/14 o powierzchni 108 m2 użytek gruntowy Ba Siemianowice Śląskie obręb 33 (Michałkowice) księga wieczysta KA1I/00007477/3
 • działka gruntu nr 204/16 o powierzchni 51 m2 użytek gruntowy Ba Siemianowice Śląskie obręb 33 (Michałkowice) księga wieczysta KA1I/00007477/3
 • działka gruntu nr 287/16 o powierzchni 438 m2 użytek gruntowy Ba Siemianowice Śląskie obręb 33 (Michałkowice) księga wieczysta KA1I/00007477/3
 • działka gruntu nr 887/13 o powierzchni 2066 m2 użytek gruntowy Ba Siemianowice Śląskie obręb 33 (Michałkowice) księga wieczysta KA1I/00007477/3
 • działka gruntu nr 889/13 o powierzchni 48 m2 użytek gruntowy Ba Siemianowice Śląskie obręb 33 (Michałkowice) księga wieczysta KA1I/00007477/3
 • działka gruntu nr 891/14 o powierzchni 71 m2 użytek gruntowy Ba Siemianowice Śląskie obręb 33 (Michałkowice) księga wieczysta KA1I/00007477/3
  wyżej wymienione działki o łącznej powierzchnia 2 782 m2 stanowią własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Haldex S.A. Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego gruntu. Roczna opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynosiła w 2019 roku 1,04 zł/m2. Przedmiotowa księga wieczysta jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich, IV wydział Ksiąg Wieczystych. W dziale III księgi wieczystej są ujawnione wpisy dotyczące służebności. Dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów (obciążeń).

Opis:

Działki tworzą wspólnie zwarty kompleks niezabudowanego gruntu o kształcie wydłużonym, zbliżonym do deltoidu, który posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - nowo wybudowanej ulicy Przedsiębiorców. Nieruchomość posiada urządzony zjazd do drogi publicznej, a w bezpośrednim sąsiedztwie, na działkach gminnych, zlokalizowane są sieci uzbrojenia wod.-kan. Punkty granic zewnętrznych nieruchomości są geodezyjnie wyznaczone. Przeznaczony do sprzedaży teren stanowił wcześniej fragment zakładu przemysłowego który zakończył działalność w 2014 roku i uległ likwidacji.
Wzdłuż południowo - wschodniej granicy, na skarpie, rośnie szpaler drzew należących do przedmiotowej nieruchomości. Teren nie jest ogrodzony.
Teren nieruchomości jest równy - został mechanicznie wyrównany do poziomu drogi ulicy Przedsiębiorców. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią: od strony południowej i zachodniej droga oraz tereny zabudowy usługowej, od strony północnej tereny przemysłowe, a od strony wschodniej tereny zielone.
Nieruchomość leży na terenie objętym zapisami dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Główna część nieruchomości od strony południowej objęta jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Siemianowice Śl. uchwalonego uchwałą NR 411/98 Rady miejskiej w Siemianowicach Śl. z dnia 12 lutego1998r i leży na terenie UR-„Tereny usług technicznych i drobnej wytwórczości”. Niewielka część położona na krańcu północnym (najwęższa cześć obszaru) została objęta zapisem nowego „Planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Zwycięstwa w Siemianowicach Śl.” (uchwała 448/2017 z dnia 28 września 2017 roku) „Tereny drogi publicznej klasy zbiorczej” i na tym fragmencie jako przeznaczenie dopuszczalne jest wymieniona między innymi: infrastruktura techniczna, zatoki, parkingi zieleń urządzona. Z obowiązującymi zapisami planów, zainteresowany zakupem powinien zapoznać się w UM Siemianowice Śl. gdzie może uzyskać informacje o szczegółach związanych z możliwościami nowego zagospodarowania przedmiotowego terenu. Nieruchomość jest oferowana do sprzedaży w aktualnym stanie formalnym i technicznym, a Oferent przed złożeniem oferty powinien się z tym stanem zapoznać.
Haldex S.A nie posiada ekspertyz geotechnicznych przedmiotowego terenu, ale na życzenie zainteresowanego zakupem wyrazi zgodę na przeprowadzenie szczegółowego rozpoznania terenu oferowanego do sprzedaży, w tym zgody na przeprowadzenie odwiertów kontrolnych i dodatkowe pomiary. Zainteresowany zakupem wykona badania na własny koszt, określając wcześniej rodzaj planowanych badań i przedział czasu niezbędny do ich przeprowadzenia . Sprzedający dysponuje raportem z wywiadów branżowych potwierdzającym brak urządzeń sieci uzbrojenia terenu na przedmiotowej nieruchomości. Sprzedający, na życzenie zainteresowanego zakupem udzieli dodatkowych wyjaśnień, zorganizuje oględziny oraz udostępni szkice geodezyjne terenu.

*W załączeniu plik z mapą nieruchomości

Dodatkowych informacji udzielają :

 • w przedmiocie przetargu Wojciech Szymczyk tel. +48 32 786 95 28
 • w sprawach formalnych Jolanta Jamróz, tel. tel. +48 32 786 95 60
  Informacje o ochronie danych osobowych:

1. Sprzedający i Kupujący zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych osobowych, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych, zgodnie z zapisami z art. 6 ust. 1a Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. i ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018r.
2. Sprzedający i Kupujący oświadczają, że dane osobowe Stron umowy zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy.
3. Informacje m.in. takie jak: rodzaj przetwarzanych danych, informacje o administratorze, informacje o możliwości cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, informacje o okresie przetwarzania danych, o przysługujących prawach Kupującemu związane z przetwarzaniem danych są umieszczone na stronie internetowej Sprzedającego www.haldex.com.pl/rodo

ikonka pdf Regulamin Zbywania Nieruchomości Haldex S.A.

ikonka pdf Mapa nieruchomości w Siemianowicach Śląskich