maskmask

Przetarg nr 30/2021

Przetarg nr 30/2021

Zamawiający ogłasza zamówienie na:

„Dostawa wapna palonego mielonego luzem 90 Q wysokoreaktywnego do węzłów granulujących loco zakłady HALDEX S.A. w okresie 6-ciu miesięcy”

 

 1. Nazwa i siedziba Zamawiającego:

                HALDEX S.A. 40 - 951 Katowice, Plac Grunwaldzki 8/10

 1. Rodzaj zamówienia: Przetarg nr 30/2021.
 2. Termin realizacji zamówienia: 6 m-cy od daty podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od 01.01.2022 r.
 3. Szczegółowy Zakres Zamówienia dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego haldex.com.pl w dziale „Przetargi i Konkursy” lub w Biurze Zarządu pokój nr 542 począwszy od dnia 29.11.2021r. w dni robocze w godzinach 700 – 1400.
 4. Ofertę można składać osobiście lub listownie z dopiskiem Biuro Zarządu (liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby firmy) w 2 egzemplarzach, w nieprzejrzystym zamkniętym opakowaniu w siedzibie Zamawiającego HALDEX S.A., pl. Grunwaldzki 8/10 w Katowicach w Biurze Zarządu w pokoju nr 542 w terminie do dnia 13.12.2021r. do godz. 900 w dni robocze w godzinach 700-1400. Na opakowaniu należy umieścić pieczęć firmową, nr sprawy, adres Zamawiającego, temat zamówienia.
 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia.
 6. Zamawiający nie będzie wymagać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania.
 7. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że Przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.
 8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.12.2021r. o godz. 915 w siedzibie Zamawiającego HALDEX S.A., pl. Grunwaldzki 8/10 w Katowicach. W trosce o bezpieczeństwo Oferentów oraz pracowników Zamawiającego, z uwagi na pandemię COVID-19, Zamawiający nie dopuszcza udziału przedstawicieli Oferentów podczas planowanego otwarcia ofert.
 9. Oferentów, których oferty zostały złożone prawidłowo i zgodnie z zapisami SIWZ oraz którzy zostali zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania, Zamawiający zaprosi pisemnie do złożenia ofert ostatecznych..
 10. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:

              Agnieszka Strojek      tel. 797-334-198         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

             Anna Paradecka         tel. 797-334-192         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z „Regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane – nieobjęte Ustawą Pzp.” obowiązującym w HALDEX S.A., dostępnym na stronie internetowej haldex.com.pl w dziale „Przetargi i Konkursy” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.

 

 

                       doc SIWZ_wapno_11-2021.pdf