maskmask

Przetarg nr 32/2020

Przetarg nr 32/2020

 1. Sprzedający: HALDEX S.A. w Katowicach ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego na Zbycie przez sprzedaż dwóch nieruchomości lokalowych – garaży położonych w Katowicach przy ulicy Jesionowej w postaci:

 •  Prawo własności lokalu garażowego nr 12 i 1/92 część udziału
  w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Oferowana nieruchomość jest ujawniona w księdze wieczystej lokalu-KA1K/00144207/4.
 • Prawo własności lokalu garażowego nr 13 i 1/92 część udziału
  w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Oferowana nieruchomość jest ujawniona w księdze wieczystej lokalu-KA1K/00144208/1.

   2. Nieruchomość gruntowa, na której usytuowany jest murowany zespół garażowy z lokalami garażowymi nr 12 i nr 13 składa się z działek o numerach ewidencyjnych: 23/23 i 23/24 i stanowi własność Miasta Katowice. Stan prawy nieruchomości gruntowej  jest ujawniony w księdze wieczystej  KA1K/00039169/6.
  3. Rodzaj postępowania: przetarg pisemny nieograniczony nr 32/2020 na zasadach określonych Regulaminem zbywania nieruchomości Haldex S.A. zwanego dalej Regulaminem. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie haldex.com.pl.
 
4. Okres związania ofertą wynosi 60 dni od daty złożenia oferty.
  5. Oferty można składać osobiście lub listownie (z dopiskiem na kopercie Biuro Zarządu). Liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Sprzedającego w zamkniętej kopercie na której należy umieścić nazwę Oferenta, numer i nazwę przetargu oraz numer garażu (Sprzedaż nieruchomości lokalowych - garaży  położonych w Katowicach przy ulicy Jesionowej przetarg nr 32 /2020, garaż nr …….). W przypadku oferty na zakup obydwu garaży należy umieścić numer 12 i 13.
 
6. Miejsce składania ofert: HALDEX S.A. Plac Grunwaldzki 8/10 40-951 Katowice, w dni robocze w godzinach 7:00-14:00 w Biurze Zarządu pokój 542 w terminie do dnia  15.12.2020r. do godziny 9:45.
 
7. Ceny wywoławcze za sprzedaż oferowanych nieruchomości wynoszą odpowiednio:
          -  nieruchomość lokalowa - garaż nr 12: 32 000,00zł netto +23% VAT (trzydzieści dwa tysiące złotych netto + 23% VAT), to jest 39.360,00 zł brutto (trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych brutto);
          - nieruchomość lokalowa - garaż nr 13: 31 000,00zł netto +23% VAT (trzydzieści jeden tysięcy złotych netto + 23% VAT), to jest 38.130,00 zł brutto (trzydzieści osiem tysięcy sto trzydzieści złotych brutto).
 8. Dopuszcza się składanie ofert na jedną z nieruchomości objętych ogłoszeniem o sprzedaży, to znaczy lokal garażowy nr 12 lub lokal garażowy nr 13, albo na obydwie nieruchomości. W przypadku oferty składanej na zakup obydwu lokali garażowych, oferta zakupu musi wyraźnie oddzielać oferowane ceny dla każdego z lokali.
 9. Przystępujący do przetargu Oferent jest obowiązany do wcześniejszego wniesienia wadium w postaci pieniężnej, na zasadach określonych w Regulaminie, w wysokości 3 200,00 zł za każdą z nieruchomości której dotyczy składana oferta - wpłata na konto: BOŚ Bank S.A. 91 1540 1128 2112 7001 5928 0002 tytułem „wadium do przetargu nr 32/2020 garaż nr ……..”. W przypadku oferty na zakup obydwu garaży wadium do każdej oferty  należy wpłacić oddzielnym przelewem.
10. Przetarg wygrywa Oferent, który zaoferował najwyższą cenę za daną nieruchomość. W przypadku oferty na zakup obydwu garaży przetarg będzie rozstrzygany dla każdej nieruchomości oddzielnie. Do zaoferowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
11. Przetarg pisemny może być uzupełniony przez:
        - przeprowadzenie ustnej licytacji z minimalnym postąpieniem 1.000,00zł;
        - przeprowadzenie dodatkowego etapu pisemnego polegającego na złożeniu przez oferentów dodatkowych i ostatecznych ofert pisemnych.
12. Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak również unieważnienia przetargu lub jego zakończenia bez wyboru oferty, bez podania przyczyn.
13. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2020r. o godzinie 10:00 w siedzibie Sprzedającego w Katowicach przy Placu Grunwaldzkim 8-10 w sali 518.
14. Przystępując do przetargu Oferent potwierdza, że zapoznał się ze stanem technicznym i formalnym nieruchomości i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń.
15. Nabywca w umowie sprzedaży zrzeknie się dochodzenia w przyszłości wszelkich roszczeń z tytułu poniesienia ewentualnych kosztów związanych z koniecznością przeprowadzenia na zakupionej nieruchomości prac związanych z naprawami bądź remontem zakupionej nieruchomości.
16. Nabywca przejmie nieruchomość w stanie istniejącym, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
17. Przez złożenie oferty Oferent potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowanie jego treści.
18. Po rozstrzygnięciu przetargu i wyborze wygranych ofert dla każdego lokalu garażowego, Komisja Przetargowa wystąpi do Zarządu Haldex S.A. o zatwierdzenie tego rozstrzygnięcia. Nabywca-Oferent który wygrał przetarg na daną nieruchomość, zostanie     powiadomiony o zatwierdzeniu rozstrzygnięcia przez Zarząd Haldex S.A.w terminie 3 dni od daty tego zatwierdzenia. 
19. Wadium wpłacone do przetargu przez Nabywcę, zostanie zarachowane na poczet ceny zakupu.
20. Warunkiem zawarcia umowy rozporządzającej jest wpłacenie przez Nabywcę w terminie 5 dni od powiadomienia o rozstrzygnięcia przetargu, całości wylicytowanej ceny zakupu (ceny netto wraz z należnym podatkiem VAT) dla każdej z nabywanych nieruchomości.
21. Koszty zawarcia umów w formie aktu notarialnego i koszt opłat sądowych ponosi Nabywca-Oferent.
22. Po zapłacie całej ceny zakupu brutto, na konto wymienione powyżej, zawarta zostanie umowa rozporządzająca. O terminie podpisania umowy w formie aktu notarialnego Nabywca zostanie niezwłocznie powiadomiony.
23. W przypadku, gdy Nabywca nie zapłaci w wyznaczonym terminie całości ceny zakupu, rozstrzygnięcie przetargu zostanie unieważnione, a wniesiona uprzednio kwota przepada na rzecz Sprzedającego.
24. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających zawarcie umowy przenoszącej własność, rozstrzygnięcie przetargu zostanie unieważnione, a wzajemne świadczenia podlegają zwrotowi.
25. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zakończenia procedury sprzedaży w każdym czasie i bez podania przyczyny.
26. Dodatkowych informacji udzielają:
          - w  przedmiocie przetargu Wojciech Szymczyk tel. + 48 32 786 95 28
          - w sprawach formalnych Jolanta Jamróz, tel. tel. + 48 32 786 95 60
28. Informacje o ochronie danych osobowych:
1. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej „RODO”) informujemy Państwa, że Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Haldex S.A. z siedzibą w Katowicach plac Grunwaldzki 8-10, kod pocztowy 40-951, NIP: 634-012-87-13. Cele przetwarzania: kontakt z potencjalnym kupującym oraz obsługa transakcji sprzedaży/zakupu.
2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez spółkę Haldex S.A. Państwa danych osobowych, mogą Państwo się kontaktować z Haldex S.A. w następujący sposób:      
      - za pośrednictwem poczty e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
      - za pośrednictwem poczty tradycyjnej na następujący adres korespondencyjny:Haldex S.A., pl. Grunwaldzki 8-10, 40-951 Katowice.
3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
    swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej „RODO”) – tj. przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wykonania umowy, której Klient jest stroną – odpowiednio umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i /lub
    umowy sprzedaży.
4. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy (oraz czynności dążących do zawarcia umowy) z spółką Haldex S.A.
5. Spółka Haldex S.A. będzie przechowywała dane osobowe Klienta przez czas niezbędny do realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa przy transakcjach sprzedaży/zakupu nieruchomości oraz do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową jaką Klient zawarł ze spółkę Haldex S.A.
6. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych Klienta,
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych Klienta,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych Klienta – „do bycia zapomnianym”
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych Klienta
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 Aby skorzystać z powyższych praw, Oferent może kontaktować się z Haldex S.A. zgodnie z punktem 2 niniejszej informacji.

 Informacja o nieruchomości będącej przedmiotem postępowania przetargowego:

 Lokal garażowy nr 12

 • miasto Katowice, przy ulicy Jesionowej
 • obręb 0002,Dz.Bogucice -Zawodzie
 • Id lokalu 0002.AR_23.23/24.15_BUD.12_LOK
 • KW KA1K/00144207/4
 • powierzchnia użytkowa 8,75 m2 powierzchnia netto 15,36m2

 Lokal garażowy nr 12 jest lokalem skrajnym, usytuowanym w przyziemiu dwukondygnacyjnego zespołu garażowego wybudowanego w Katowicach przy ulicy Jesionowej u zbiegu z ulicą Grabową.  Drzwi garażowe dwuskrzydłowe, spawane, ocieplone. Lokal posiada powierzchnię  użytkową mniejszą niż jego powierzchnia mierzona w świetle ścian wewnętrznych (czyli powierzchnia  netto). Wynika to z faktu, że na podstawie normy, do powierzchni użytkowej części lokalu o wysokości poniżej 2,2 m zalicza się jedynie 50% tej powierzchni. Lokal nie jest uzbrojony w żadne instalacje.  

  Lokal garażowy nr 13

 • miasto Katowice, przy ulicy Jesionowej
 • obręb 0002,Dz.Bogucice -Zawodzie
 • Id lokalu 0002.AR_23.23/24.2_BUD.13_LOK
 • KW KA1K/00144208/1
 • powierzchnia użytkowa 15,26 m2

Lokal garażowy nr 13 jest lokalem środkowym, usytuowanym w przyziemiu dwukondygnacyjnego zespołu garażowego wybudowanego w Katowicach przy ulicy Jesionowej u zbiegu z ulicą Grabową. Drzwi garażowe dwuskrzydłowe, spawane, ocieplone. Lokal nie jest uzbrojony w żadne instalacje.  

 Dodatkowe informacje:

 • Właścicielem nieruchomości gruntowej, na której jest położony przedmiotowy zespół garażowy jest Miasto Katowice, a współużytkownikami wieczystymi w 1/92 części są właściciele wyodrębnionych lokali garażowych.
 • Stan prawny nieruchomości gruntowej jest ujawniony w księdze wieczystej KA1K/00039169/6.
 • Roczna opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przynależnego do lokalu garażowego to obecnie kwota 443,00 zł netto dla każdego lokalu garażowego.   
 • Wspólnota Garażowa Przy Ulicy Jesionowej, do której należą garaże, zarządza nieruchomością wspólną i z tego tytułu koszt wynosi obecnie 25,00 zł/miesiąc
  dla każdego lokalu garażowego.
 • Nieruchomość garażowa jest oświetlona, ogrodzona i zamykana szlabanem.

 

                     doc Mapa_garaże.pdf