maskmask

Przetarg nr 33/2020

Przetarg nr 33/2020

 1. 1. Nazwa i siedziba Zamawiającego:  HALDEX S.A. 40 - 951 Katowice, Plac Grunwaldzki 8-10
 2. 2. Rodzaj zamówienia: Przetarg nr 33/2020.
 3. 3. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
 4. 4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego haldex.com.pl w zakładce „Przetargi i Konkursy” lub w Biurze Zarządu pokój nr 542 począwszy od dnia 24.11.2020 r. w dni robocze w godzinach 700 – 1400.
 5. 5. Ofertę można składać osobiście lub listownie z dopiskiem Biuro Zarządu (liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby firmy) w 2 egzemplarzach, w nieprzejrzystym zamkniętym opakowaniu w siedzibie Zamawiającego HALDEX S.A., pl. Grunwaldzki 8/10 w Katowicach w Biurze Zarządu w pokoju nr 542 w terminie do dnia 16.12.2020r. do godz. 900 w dni robocze w godzinach 700-1400. Na opakowaniu należy umieścić pieczęć firmową, nr sprawy, adres Zamawiającego, temat zamówienia.
 6. 6. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł brutto na konto HALDEX S.A. nr 91 1540 1128 2112 7001 5928 0002 prowadzonego w BOŚ S.A. Oddział Katowice.
 7. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - oferta musi obejmować cały zakres zamówienia.
 8. 8. Zamawiający nie będzie wymagać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania
 9. 9. Zamawiającemu przysługuję prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania,
  że Przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.
 10. 10. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2020r. o godz. 915 w siedzibie Zamawiającego HALDEX S.A., pl. Grunwaldzki 8/10 w Katowicach w sali nr 518. Oferentów, których oferty zostały złożone prawidłowo i zgodnie z zapisami SIWZ oraz którzy zostali zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania, Zamawiający zaprosi pisemnie do złożenia ofert ostatecznych..
 11. 11. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:
       - w sprawach technicznych: Agnieszka Strojek tel. 797 334 198, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
       - w sprawach formalnych: Jolanta Jamróz, tel. 032/786-95-60, e0mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 12. 12. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z „Regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane – nieobjęte Ustawą Pzp.” obowiązującym w HALDEX S.A., dostępnym na stronie internetowej www.haldex.com.pl w zakładce „Przetargi i Konkursy” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.

 

                     doc       SIWZ_dostawa_wapna_palonego.pdf