maskmask

Przetarg nr 5/2019

 1.  Zamawiający ogłasza zamówienie na:
  „Zakup i dostawa ładowarki kołowej o pojemności łyżki minimum 4,8 m3 i masie minimum 27 Mg dla Haldex S.A.”
 2. Rodzaj zamówienia: przetarg nieograniczony nie objęty Ustawą Pzp.- nr 5/2019
 3. Termin realizacji zamówienia: do trzech miesięcy od podpisania umowy.
 4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.haldex.com.pl  w dziale „Przetargi” lub w Biurze Zarządu pokój nr 542 począwszy od dnia 07.03.2019r. w dni robocze w godzinach
  7.00 – 14.00.
 5. Oferty można składać osobiście lub listownie (z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) w dwóch egzemplarzach w zamkniętej kopercie (na której należy umieścić nazwę oferenta, numer oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach 7:00-14:00 w HALDEX S.A. , pl. Grunwaldzki 8/10 w Katowicach
  w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w terminie do dnia 28.03.2019 r. do godz. 9.00.
 6. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 25 000 zł brutto na rachunek nr
  91 1540 1128 2112 7001 5928 0002.
 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - oferta musi obejmować cały zakres zamówienia.
 8. Zamawiający nie będzie wymagać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 9. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania,
  że przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.
 10. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.03.2019 r. o godz. 9.30 w sali nr 518.
 11. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:
  - w sprawach technicznych: Marek Sikora, tel. : +48 32 786 95 45, 501 599 953
  - w sprawach formalnych: Mariusz Krawiec, tel. : +48 32 786 95 24, 797 334 167
  Jolanta Jamróz, tel.: +48 32 786 95 60
 12. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z:
  - Regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi
  i roboty budowlane w HALDEX S.A. nie objęte Ustawą Pzp. obowiązującymi
  w HALDEX S.A., dostępnymi na stronie internetowej www.haldex.com.pl  w dziale „Przetargi” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.

docSIWZ_Przetarg_5_2019.pdf