maskmask

PRZYPOMNIENIE – Przetarg nr 05/2022 27.04.2022r.

Przypominamy, iż zgodnie z pkt XVI SIWZ ppkt 14

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający w terminie nie przekraczającym dwóch dni roboczych udzieli wyjaśnień.
W przypadku gdy prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego w terminie krótszym niż 4 dni przed terminem składania ofert, wyjaśnienia nie będą udzielane.