maskmask

Pytania i odpowiedzi do Przetarg nr 08/2023 (1) 21.03.2023r.

 

     Zapytania z dnia 20.03.2023r. i odpowiedzi z dnia 21.03.2023r.- Przetarg nr 08/2023

 Pytanie nr 1 potencjalnego Oferenta z dnia 20.03.2023r.  o treści:

W związku z zamiarem złożenia oferty do ww. przetargu zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na pytania: 
1. Prosimy o wyjaśnienie informacji zamieszczonej w SIWZ pkt VII.3 „Zamawiający wymaga, aby Oferent (lub jeden z Oferentów w przypadku konsorcjum) był producentem przedmiotu zamówienia”. Czy jako producent jest traktowany podmiot będący właścicielem projektu konstrukcji lecz zlecający jej wykonanie (samo otworowanie blach, wygięcie profili) do podmiotu zewnętrznego?

 Odpowiedź Komisji Przetargowej:

Informujemy, że Zamawiający podtrzymuje warunki wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do SIWZ „WYMAGANIA PRAWNE I TECHNICZNO – UŻYTKOWE DOTYCZĄCE ZAKRESU ZAMÓWIENIA” punkt 4: Wymagania techniczne dla stalowej konstrukcji wsporczej pod moduły fotowoltaiczne (Wykonanie i dostawa): 
„Zamawiający oczekuje wykonania konstrukcji zgodnie z załączonym Projektem Technicznym:
Stalowa Konstrukcja Wsporcza „wraz z późniejszymi zmianami (rysunki KA.1 i KB.1) na bazie materiałów i warunków technicznych w nim określonych, na materiałach i profilach w nim wymienionych zgodnie, z załączonymi rysunkami: Rysunek Zestawczy Stołu 4x3 – nr rys. KA.2 oraz Rysunek Zestawczy Stołu 4x4 – nr rys. KB.2”.
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innych materiałów i profili niż wymienione w Projekcie i rysunkach KA.1 i KB.1”.