maskmask

Pytania i odpowiedzi do Przetarg nr 09/2024

Zapytania Oferenta z dnia 09.04.2024 r. i odpowiedzi z dnia 12.04.2024 r.

Pytanie nr 1 o treści:

Czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w zakresie podjazdów Grupy Interwencyjnej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z punktem VII SWZ Zamawiający nie odpuszcza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia.

Pytanie nr 2 o treści:

Czy wymóg dotyczący zatrudnienia na podstawie umowy o pracę obejmuje także pracowników Grup Interwencyjnych? 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z warunkami określonymi w SWZ Załącznik nr 1 pkt III ppkt 4 oraz Załącznik nr 6 §15 Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób realizujących zamówienie.

Pytanie nr 3 o treści:

Czy każda roboczogodzina zrealizowana w ramach przedmiotowego postępowania musi być zrealizowana na podstawie umowy o pracę?

Odpowiedź Zamawiającego:

Warunki Zamawiającego dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zostały określone w SWZ Załącznik nr 1 pkt III ppkt 4 oraz Załącznik nr 6 §15.