maskmask

Pytania i odpowiedzi do Przetarg nr 09/2024 (2)

Zapytania Oferenta z dnia 19.04.2024 r. oraz dnia 22.04.2024 r.  i odpowiedzi z dnia 24.04.2024 r.

Pytanie nr 1 o treści:

Czy obiekty Zamawiającego są na liście Wojewody dotyczącej obiektów podlegających obowiązkowej ochronie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że obiekty Zamawiającego (zakłady) nie znajdują się na liście Wojewody dotyczącej obiektów podlegających obowiązkowej ochronie.

Pytanie nr 2/ Prośba o treści:

Uprzejmie proszę o udostępnienie załączników nr 2, 3, 4, 5 oraz 7 w formie edytowalnej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udostępni załączniki, które wymagają wypełnienia ze strony Oferenta w formie edytowalnej poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej.

Pytanie nr 3/ Prośba o treści:

W związku z zamiarem uczestnictwa w przetargach o numerach 09/2024 Ochrona mienia i obiektów na terenie Zakładów Haldex S.A. i 10/2024 Zabezpieczenie majątku na Centralnym Składowisku Odpadów Górniczych w Knurowie przed kradzieżą oraz fizyczna ochrona terenu Centralnego Składowiska Odpadów Górniczych w Knurowie, Spółka  zwraca się z uprzejmą prośbą o udostępnienie edytowalnej wersji formularza ofertowego i załączników w celu przygotowania prawidłowej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Jak w odp. do pytania nr 2.

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawcy kalkulując ofertę powinni przyjąć ZNANE WYKONAWCOM na dzień składania ofert wynagrodzenie nie niższe niż ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz.U. z 2023 r., poz.1893), tzn. obecnie 4242 zł brutto, a od 1 lipca 2024 r. 4300 zł brutto.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca składając ofertę musi wziąć pod uwagę rozszerzony zakres ryzyka i odpowiednio zabezpieczyć swoje interesy kalkulując ceny ofertowe. Nie jest rolą Zamawiającego potwierdzanie czy wskazywanie założeń jakie powinien przyjmować Wykonawca.

Wykonawca biorąc udział w postępowaniu, po zapoznaniu się z treścią SWZ, z uwzględnieniem znanych mu uwarunkowań rynkowych oraz szacowanego ryzyka ma możliwość zdecydowania czy postawione warunki realizacji zamówienia mu odpowiadają i czy chce złożyć ofertę.

Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie, iż z uwagi na brak jasnego komunikatu dotyczącego zmiany płacy minimalnej w 2025 r. Zamawiający udzieli Wykonawcy waloryzacji wynagrodzenia o kwotę zmiany. Jeżeli Zamawiający ustosunkuje się negatywnie do powyższego prosimy o wskazanie stawki wynagrodzenia od stycznia 2025 r., którą mają przyjąć Wykonawcy składający oferty celem sprawiedliwej konkurencji oraz w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty- ciągłości świadczenia usługi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia w trakcie realizacji umowy. Zgodnie z §3 ust. 5 załącznika nr 6 do SWZ stawka jednostkowa jest stała w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający nie wskaże stawki wynagrodzenia od stycznia 2025 r., którą mają przyjąć Wykonawcy składający oferty, założenia do oferty przyjmuje Wykonawca - jak w odp. do pytania nr 4.