maskmask

Pytania i odpowiedzi do Przetarg nr 09/2024 (3)

Zapytanie Oferenta z dnia 25.04.2024 r. i odpowiedź z dnia 26.04.2024 r.

Pytanie nr 1 o treści:

W związku z tym, że zapisy nt. utraty wadium w postępowaniu na ochronę mienia i obiektów na terenie zakładów Haldex SA różnią się między sobą w SIWZ i Regulaminem (poniżej zapisy), zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji, które zapisy powinniśmy przekazać podmiotowi udzielającemu gwarancji i przenieść do gwarancji ubezpieczeniowej.

 Pkt. XVII SWZ

„6. Wadium w innej formie niż pieniądz musi zawierać bezwzględne i nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego poręczeń i gwarancji do wypłaty kwoty wadium w następujących przypadkach:

a) w razie cofnięcia lub zmiany oferty przez Oferenta po rozpoczęciu procedury konkursowej, tj. po otwarciu złożonych ofert przez Komisję Przetargową.

b) gdy Oferent, którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

c) gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.

Zapisy Regulaminu:

                                                                                                    § 15 

 1. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadku, gdy:

     1) Oferent po otwarciu ofert wycofa swą ofertę lub dokona jej zmiany na mniej korzystną dla Zamawiającego,

     2) przy stosowaniu procedury odwróconej, o której mowa w postanowieniach § 4 ust. 3 niniejszego regulaminu Oferent nie przedstawił dokumentów                             lub oświadczeń wskazanych w ogłoszeniu lub SWZ na wezwanie Zamawiającego albo przedstawione przez Oferenta dokumenty lub oświadczenia                         nie potwierdzają spełnienia wymagań Zamawiającego, określonych w ogłoszeniu.

2.  Oferent, którego oferta została wybrana, traci wadium, gdy:

     1) uchyla się od podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub na warunkach uzgodnionych w drodze negocjacji,

      2) odmówi wniesienia żądanego od niego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli żądanie to było objęte Specyfikacją Warunków Zamówienia,

      3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy zastosować wymagania i zapisy ujęte w SWZ pkt XVII ppkt 6.