maskmask

Pytania i odpowiedzi do Przetarg nr 12/2023 (1) 27.04.2023r.

Zapytania Oferenta z dnia 25.04.2023 r. i odpowiedzi z dnia 27.04.2023 r.

Pytanie nr 1 o treści:

Czy Zamawiający zwraca wadium wraz z odsetkami ustawowymi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w SIWZ część XVII pkt 11 oraz w Regulaminie postępowania w sprawach o udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane – nie objęte Ustawą pzp część IV.4. § 19, który widnieje na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający nie zwraca wadium wraz z odsetkami ustawowymi, środki nie są przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym.

Zamawiający nie jest zobligowany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710).

Pytanie nr 2 o treści:

Proszę o wyjaśnienie, ile osób jest potrzebnych do obłożenia posterunków lub o podanie konkretnej liczby rbg dla każdego z obiektów za okres realizacji umowy. Z opisu wynika, że na obiekcie Szombierki w Bytomiu 1 pracownik pracuje na posterunku stałym całodobowo, a drugi jest patrolującym od 14 do 6 oraz w dni wolne całodobowo. Nieczytelny opis dotyczy wszystkich obiektów za wyjątkiem Knurowa.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający określił wymaganą ilość osób do obłożenia dla poszczególnych lokalizacji i posterunków w załączniku nr 1 do SIWZ pkt I ust. 3, z zamieszczonego opisu wynika, że usługa realizowana będzie:

 1) Zakład Haldex Szombierki, 1 posterunek, 1 osoba:

      posterunek stały jednoosobowy:

  • w dni robocze w godz. 14:00 – 6:00 tj. 1 osoba x 16 godz. x ilość dni roboczych,
  • w dniu wolne od pracy: całodobowo tj. 1 osoba x 24 godz. x ilość dni wolnych,

2)  Zakład Granulacji i obsługi Kopalń w Zabrzu – jak wyżej pkt 1);

3) Zakład Produkcji Węgla (lokalizacja Mysłowice – Brzezinka), 2 posterunki, 2 osoby:

       a) Posterunek nr 1 - posterunek stały jednoosobowy:

  • we wszystkie dni w miesiącu całodobowo tj. 1 osoba x 24 godz. x ilość dni (robocze + wolne),

      b) Posterunek nr 2 - posterunek stały jednoosobowy:

  • w dni robocze w godz. 22:00 – 6:00 tj. 1 osoba x 8 godz. x ilość dni roboczych,
  • w dniu wolne od pracy: całodobowo tj. 1 osoba x 24 godz. x ilość dni wolnych.

4)   Zakład Produkcji Węgla (lokalizacja Panewniki – Mikołów) – 3 posterunki, 3 osoby:

      a) Posterunek nr 1 - posterunek stały jednoosobowy:

  • w dni robocze w godz. 14:00 – 6:00 tj. 1 osoba x 16 godz. x ilość dni roboczych,
  • w dniu wolne od pracy: całodobowo tj. 1 osoba x 24 godz. x ilość dni wolnych.

      b) Posterunek nr 2 - posterunek stały jednoosobowy:

  • we wszystkie dni w miesiącu całodobowo tj. 1 osoba x 24 godz. x ilość dni (robocze + wolne),

      c) Posterunek nr 3 - posterunek stały jednoosobowy:

  • we wszystkie dni w miesiącu całodobowo tj. 1 osoba x 24 godz. x ilość dni (robocze + wolne),

5)  Zakład Remontowy Knurów FOCH – 1 posterunek, 1 osoba:

  • we wszystkie dni w miesiącu całodobowo 1 osoba x 24 godz. x ilość dni (robocze + wolne).

 Zamawiający nie przewiduje podania konkretnej ilości godzin dla każdego z obiektów w okresie realizacji umowy, ponieważ ilość godzin jest ilością jedynie szacunkową i może ulec zmianie, w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Pytanie nr 3 o treści:

Czy Zamawiający w swoich wyliczeniach rbg uwzględnił rok przestępny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Z uwagi na zapisy SIWZ część XXIV pkt 5-7 oraz Załącznik nr 6 do SIWZ §3 ust. 7- 9 informujemy, iż wyliczenia ilości rbg mają charakter jedynie szacunkowy i mogą ulec zmianie, jednocześnie potwierdzamy, że Zamawiający uwzględnił w nich rok przestępny.

 

Pytanie nr 4 o treści:

Czy Zamawiający zapewnia posterunki dla ochrony oraz właściwe zaplecze socjalne (woda, WC, ogrzewanie, prąd)?

Odpowiedź Zamawiającego.:

Zamawiający umieścił informacje dotyczące zapewnienia posterunków ochrony i zaplecza socjalnego w Załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt VI ppkt 5.

Jednocześnie Zamawiający w SIWZ część XV dopuścił możliwość wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem zamówienia, co umożliwia potencjalnym Wykonawcom zapoznanie się z warunkami socjalnymi.

 

Pytanie nr 5 o treści:

Czy umowa będzie waloryzowana?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza na obecnym etapie wprowadzenia zapisów waloryzacyjnych, m.in. z uwagi na czas trwania umowy.

 

Pytanie nr 6 o treści:

Proszę o podanie ceny za 1 rbg aktualnego Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego.:

Zamawiający nie widzi możliwości i nie jest zobligowany do podania takiej informacji.

 

Zapytanie Oferenta z dnia 26.04.2023 r. i odpowiedzi z dnia 27.04.2023 r.

Pytanie nr 1 o treści:

W związku z tym, że zapisy nt. utraty wadium w postępowaniu na ochronę mienia i obiektów na terenie zakładów Haldex SA różnią się między sobą w SIWZ i Regulaminem (poniżej screenshoty), zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji, które zapisy powinniśmy przekazać podmiotowi udzielającemu gwarancji i przenieść do gwarancji ubezpieczeniowej.

Pkt. XVII SIWZ

  6. Wadium w innej formie niż pieniądz musi zawierać bezwzględne i nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego poręczeń i gwarancji do wypłaty kwoty wadium w następujących przypadkach:

       a) w razie cofnięcia lub zmiany oferty przez Oferenta po rozpoczęciu procedury konkursowej, tj. po otwarciu złożonych ofert przez Komisję Przetargową.

       b) gdy Oferent, którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

       c) gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.

§ 20. Regulaminu postępowania o udzielanie zamówień

2. Oferent, którego oferta została wybrana, traci wadium, gdy:

1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub warunkach uzgodnionych w drodze negocjacji,

2) odmówi wniesienia żądanego od niego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli żądanie to było objęte Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,

3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego.:

Należy zastosować wymagania i zapisy ujęte w SIWZ część XVII pkt 6.