maskmask

Pytania i odpowiedzi do Przetarg nr 12/2023 (3) 05.05.2023 r.

Zapytania Oferenta z dnia 04.05.2023 r. i odpowiedzi z dnia 05.05.2023 r.

 

 

Pytanie nr 1 z dn. 04.05.2023 r.

Proszę o informację, czy wszystkie roboczo – godziny mają być realizowane na podstawie umowy o pracę, czy też Zamawiający dopuszcza umowy dzielone (umowa o pracę oraz umowa zlecenie).

Odpowiedź Zamawiającego z dn. 05.05.2023 r.

Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga od Wykonawcy spełnienia warunku zatrudnienia wszystkich osób realizujących zamówienia na podstawie umowy o pracę.

 

Pytanie nr 2 z dn. 04.05.2023 r.

Czy w przypadku, gdy pracownik ochrony zadeklaruje pracę powyżej pełnego etatu, Zamawiający oprócz wymogu o pracę w pełnym wymiarze godzin, pozostawia w gestii Wykonawcy formę zatrudnienia w dodatkowym wymiarze roboczogodzin dla tego samego pracownika?

Odpowiedź Zamawiającego z dn. 05.05.2023 r.

Forma zatrudnienia pracowników musi być zgodna z wymaganiami SIWZ – Załącznik nr 1 pkt III ppkt 4, Załącznik nr 6 do SIWZ § 15.

 

Pytanie nr 3 z dn. 04.05.2023 r.

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę, aby każda z firm wchodząca w skład Konsorcjum wystawiała Zamawiającemu osobną fakturę VAT.

Odpowiedź Zamawiającego z dn. 05.05.2023 r.

Zamawiający nie wyraża zgody, aby każda z firm wchodząca w skład Konsorcjum wystawiała Zamawiającemu osobną fakturę VAT. Faktura VAT winna być wystawiona przez jednego członka Konsorcjum -Lidera.

 

Pytanie nr 4 z dn. 04.05.2023 r.

Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez osoby posiadające orzeczony stopień niepełnosprawności.

Odpowiedź Zamawiającego z dn. 05.05.2023 r.

Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez osoby posiadające orzeczony stopień niepełnosprawności pod warunkiem, że osoby te spełniać będą pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego w związku z realizacją usługi określone w SIWZ, w tym będą w pełni zdolne do natychmiastowego podjęcia działań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a w szczególności do samodzielnego i szybkiego przemieszczania się na terenach otwartych zakładów przeróbczych o dużych powierzchniach, jak i w budynkach oraz do natychmiastowej reakcji na ewentualne zagrożenia.

Zamawiający wymaga, aby Pracownik ochrony wykazywał się należytą sprawnością fizyczną z uwagi na przedmiot zamówienia i specyfikę chronionych terenów i obiektów.

 

 Pytanie nr 5 z dn. 04.05.2023 r.

Proszę o informację, czy Zamawiający udostępni Wykonawcy bezpłatne pomieszczenia wraz z dostępem do energii elektrycznej, łączności telefonicznej oraz urządzeń sanitarnych.

Odpowiedź Zamawiającego z dn. 05.05.2023 r.

Zamawiający umożliwi Wykonawcy bezpłatne korzystanie z pomieszczeń Zamawiającego wraz z dostępem do energii elektrycznej oraz urządzeń sanitarnych (brak łączności telefonicznej, jest zasięg sieci komórkowych- łączność w zakresie Wykonawcy).  

 

Pytanie nr 6 z dn. 04.05.2023 r.

Proszę o potwierdzenie, że wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej może zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odpowiedź Zamawiającego z dn. 05.05.2023 r.

Zamawiający potwierdza, że Wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej może zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W takim przypadku należy złożyć je zgodnie z SIWZ część XVII Wadium pkt 5.

 

Pytanie nr 7 z dn. 04.05.2023 r.

Proszę o potwierdzenie, że wsparcie w zakresie działania Grup Interwencyjnych dotyczy wszystkich obiektów Zamawiającego. W innym przypadku proszę o informację, do których lokalizacji ma podjeżdżać Grupa Interwencyjna.

Odpowiedź Zamawiającego z dn. 05.05.2023 r.

Zamawiający potwierdza, że wsparcie w zakresie działania Grup Interwencyjnych dotyczy wszystkich obiektów Zamawiającego.

 

Pytanie nr 8 z dn. 04.05.2023 r.

W związku z zapisami Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz informacją, iż „w przypadku braku dostarczenia do pomieszczeń ochrony w danej lokalizacji niezbędnych mediów ze strony Zamawiającego, co może wynikać z uwarunkowań danego Zakładu/lokalizacji – obowiązek ich zapewnienia spoczywa na Wykonawcy” – proszę o dokładną informację, którego Zakładu/lokalizacji powyższy zapis dotyczy oraz jakie media ma na myśli Zamawiający? Czy na Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek podpisania umów na dostawę mediów z poszczególnymi dostawcami mediów (prąd, woda, gaz)? Czy Zamawiający ma na myśli wyposażenie posterunku z przenośny TOI TOI, czy też budkę wartowniczą? Czy w takiej sytuacji Wykonawca będzie miła możliwość podłączenia do prądu budki wartowniczej?

Odpowiedź Zamawiającego z dn. 05.05.2023 r.

Zamawiający informuje, że w każdej lokalizacji Zamawiającego znajduje się posterunek/budka wartownicza z dostępem do energii elektrycznej.

Jednocześnie Zamawiający umożliwi Wykonawcy bezpłatne korzystanie z pomieszczeń Zamawiającego wraz z dostępem do energii elektrycznej oraz urządzeń sanitarnych (jak w odp. do pytania nr 5).

Wykonawca może korzystać z urządzeń sanitarnych Zamawiającego zlokalizowanych w jego pomieszczeniach, niebędących posterunkiem ochrony. Jednocześnie Wykonawca może, jeżeli uzna to za uzasadnione, wyposażyć posterunek w przenośny TOI TOI na własny koszt i we własnym zakresie.

Na Wykonawcy nie będzie ciążyć obowiązek podpisania umów na dostawę mediów.