maskmask

Pytania i odpowiedzi do Przetarg nr 22/2023 20.11.2023 r.

Zapytania Oferenta z dnia 14.11.2023 r. i odpowiedzi z dnia 20.11.2023 r.

Zapytanie nr 1 o treści:

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania, zwracamy się z prośba o wyjaśnienia oraz modyfikację treści SWZ w poniższych kwestiach:

1. Dotyczy rozdział VIII ust. 3 SIWZ oraz rozdział II ust. 2 załącznika nr 1 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby wykonawca realizował dostawy do sprzętu ciężkiego bezpośrednio z cysterny. Wnosimy o odstąpienie od ww. wymogu. Wniosek ten podyktowany jest faktem, iż przepisy ADR dotyczące przewozu oraz załadunku i rozładunku paliw płynnych oraz przepisy koncesyjne, zabraniają koncesjonariuszowi rozładunku paliw płynnych (w tym oleju napędowego) w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Paliwo może zostać zlane wyłącznie w miejscach do tego przystosowanych, do zbiorników przeznaczonych do magazynowania paliw płynnych, posiadających ważne odbiory UDT. Brak odstąpienia od ww. zapisu będzie skutkował niemożnością realizacji zadania przez wykonawcę z poszanowaniem prawa, w związku z czym pozostawienie zapisu w rzeczywistości uniemożliwi oferentom przystąpienie do postępowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów SIWZ rozdział VIII ust. 3 oraz rozdział I ust. 2 załącznika nr 1 do SIWZ w ten sposób, że otrzymują one nowe brzmienie:

„VIII (…)

 3. Realizacja dostaw odbywać się będzie do wymienionych poniżej lokalizacji

    a. Zakład Haldex – Szombierki (Z-2)

       41-907 Bytom                                      

       ul. Zabrzańska 7

       Pojemność zbiornika: 1 000 l

      (Jednorazowa minimalna dostawa do zbiornika 1 000 l).

     b. Zakład Granulacji i obsługi kopalń (NZG) – Makoszowy (Z-3)

       41-800 Zabrze                                     

       ul. Makoszowska 6

       Pojemność zbiornika: 5 000 l

       (Jednorazowa minimalna dostawa do zbiornika 2 000 l).

     c. Zakład Produkcji Węgla (NZW) –Brzezinka (Z-6)

        41-404 Mysłowice Brzezinka       

        ul. Cmentarna 15

        Pojemność zbiornika: 2 500 l

       (Jednorazowa minimalna dostawa do zbiornika 1 500 l).

    d. Zakład Produkcji Węgla (NZW) –Panewniki (Z-12)

        43-190 Mikołów                         

        ul. Kościuszki 200

        Pojemność zbiornika: 5 000 l

        (Jednorazowa minimalna dostawa do zbiornika 2 000 l)

    e. Zakład Remontowy Knurów-Foch (Z-33)

        44-194 Knurów

        ul. Targowa 1

       Pojemność zbiornika: 1 000 l

       (Jednorazowa minimalna dostawa do zbiorników 1 000 l)

    f. Teren Centralnego Składowiska Odpadów Wydobywczych (CSOG) – Knurów (Z-13)

       Rejon ul Przemysłowej – dojazd od Czerwionka Leszczyny ul Jesionka 96

       Pojemność zbiornika: 5 000 l

      (Jednorazowa minimalna dostawa do zbiornika 2 000 l)

Dostawy realizowane będą również do lokalizacji innych niż przedstawione powyżej na terenie woj. śląskiego, a uruchomionych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy. Jednorazowa dostawa paliwa w ilości mniejszej niż 1000 litrów do nowych punktów uruchomionych przez Zamawiającego obciążona może być kosztami transportu (koszty te będą ustalane na podstawie porozumienia między Dostawcą a Zamawiającym oraz będą wprowadzone aneksem do umowy).

Dostawy realizowane będą wyłącznie do zbiorników, które są do tego przeznaczone i posiadają ważne badania kontrolne UDT.”

I.  Przedmiot zamówienia:

Dostawa oleju napędowego dla pojazdów i sprzętu zlokalizowanego na Zakładach HALDEX S.A. spełniającego normy PN-EN590 oraz wymagania jakościowe dla oleju napędowego „standardowego” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 09 Października 2015 r. (w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych) w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. i ilości szacunkowej ok 700 000 litrów.

  1. Jednorazowa dostawa na dowolny zakład (lokalizację) waha się między 1000 - 5000 litrów w zależności od pojemności zbiornika znajdującego się w danej lokalizacji.”