maskmask

Pytania i odpowiedzi do Przetargu nr 18/2018

Pytania Oferenta z dnia 26.10.2018r. dot. SIWZ.

 1. Czy zamawiający dopuszcza zmniejszenie kary umownej za zwłokę w usunięciu wad lub usterek z 0.5% do 0,1% wartości umowy za każdy dzień kalendarzowy zwłoki lecz nie więcej niż 5% wartości umowy.
 1. Czy Zamawiający akceptuje zapis, iż suma wszystkich kar umownych podpunkt b) i c)  (z wyłączeniem podpunktu a) – za odstąpienie) nie może przekroczyć 10%. ?
 1. Czy zamawiający dopuszcza następujący zapis dot. gwarancji, o którym mowa w zał. nr 5 rozdział Gwarancja
 • p.4: Dostawca zapewni dostępność gwarancyjnych usług serwisowych w tym przyjmowanie zgłoszeń, oferowanych w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 -16:00. Przyjazd serwisu gwarancyjnego w celu dokonania naprawy nastąpi w czasie możliwie najkrótszym, jednak nie dłuższym niż 24 godziny od przyjęcia zgłoszenia przez Dostawcę. ?
 • p.6: Usunięcie awarii przez Dostawcę powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze od chwili przyjęcia przez Dostawcę zgłoszenia jej wystąpienia. W przypadku kiedy byłoby to niemożliwe Dostawca w terminie nie dłuższym niż cztery dni robocze od chwili przyjęcia zgłoszenia awarii dostarczy Zamawiającemu maszynę zastępczą z łyżką nie mniejszą niż 4,0m3. ?
 1. Czy Zamawiający usunie w całości z Wymagań technicznych zapis:
 2. a)      Rozdz. III p.1 „Dostawca umożliwi Zamawiającemu pełny dostęp do fabrycznie zainstalowanych systemów maszyny „
 3. b)      Rozdz. IV p2. – w całości.
 4. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie fabryczne w zakresie zdalnego monitoringu i raportowania parametrów pracy , zużycia paliwa, położenia maszyny – bez dodatkowych opłat, bez ograniczeń Pytania i odpowiedzi do Przetargu nr 18/2018czasowych, zamiast systemu SRTIME Podanym w wymaganiach technicznych?

 

Komisja Przetargowa przygotowała odpowiedź dla zadanych pytań:

Odpowiedź Zamawiającego:

 1. Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia kary umownej.
 2. Zamawiający nie akceptuje zapisu, iż suma wszystkich kar umownych podpunkt b) i c) (z wyłączeniem podpunktu a) – za odstąpienie) nie może przekroczyć 10%.
 3. Zamawiający pozostawia zapis:
  • Dostawca zapewni dostępność gwarancyjnych usług serwisowych oferowanych przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia (od poniedziałku do niedzieli). Przyjazd serwisu gwarancyjnego w celu dokonania naprawy nastąpi w czasie możliwie najkrótszym, jednak nie dłuższym niż 24godzin od chwili telefonicznego bądź mailowego powiadomienia Dostawcy
  • Usunięcie awarii przez Dostawcę powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 48 godziny od chwili zgłoszenia Dostawcy jej wystąpienia. W przypadku kiedy byłoby to niemożliwe Dostawca w terminie nie dłuższym niż 72 godzin od chwili zgłoszenia awarii dostarczy Zamawiającemu maszynę zastępczą o parametrach porównywalnych do przedmiotu dostawy, przy czym o pojemności łyżki nie mniejszej niż 4,0 m3”.
 1. Zamawiający wyjaśnia:
  • a) „Dostawca umożliwi Zamawiającemu pełny dostęp do fabrycznie zainstalowanych systemów maszyny” w zakresie pozwalającym po okresie gwarancyjnym do prawidłowego użytkowania maszyny bez ingerencji w system fabryczny
  • b) „Dostawca udostępni Zamawiającemu pełny dostęp do systemów informatycznych maszyny zdalnych i z podłączeniem interfejsu do komputera pokładowego. Interfejs komunikacyjny oraz pełne oprogramowanie komputera zostanie dostarczone z maszyną”, celem wyjaśnienia Zamawiający musi mieć dostęp w zakresie pozwalającym po okresie gwarancyjnym do prawidłowego użytkowania maszyny bez ingerencji w system fabryczny.

 

 1. Zamawiający nie rezygnuje z systemu SRTIME podanym w wymaganiach technicznych.