maskmask

Pytania i odpowiedzi do Przetargu nr 31/2022 04.01.2023r.

 

Zapytania z dnia 03.01.2023r. oraz z dnia 04.01.2023r. i odpowiedzi z dnia 05.01.2023r.- Przetarg nr 31/2022                                 

 

Pytanie nr 1 potencjalnego Oferenta z dnia 03.01.2023r.  o treści:

„Dziękujemy za powiadomienie nas o prowadzonym przez Państwa postępowaniu na zakup kontenerowej stacji transformatorowej.

W związku z tym mamy pytanie, czy dopuszczają Państwo rozwiązania równoważne, innych producentów stacji transformatorowych niż zaprojektowana stacja firmy ZPUE?

W SIWZ piszecie Państwo o nie dopuszczeniu ofert wariantowych lub częściowych, natomiast nie wynika z SIWZ jakie są możliwości w zakresie oferowania rozwiązań równoważnych
i Państwa oczekiwania w tym zakresie”
.

Odpowiedź Komisji Przetargowej:

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, czyli zastosowanie stacji transformatorowych innych producentów pod warunkiem spełnienia przez nie wszelkich parametrów technicznych, budowlanych i architektonicznych zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną i budowlaną. Oferent przedstawiający ofertę na rozwiązanie równoważne zobowiązany jest przedstawić w formie pisemnej porównanie parametrów, wymiarów, wyposażenia oraz wyglądu oferowanej stacji z dokumentacją projektową.

 

Pytanie nr 2 potencjalnego Oferenta z dnia 03.01.2023r.  o treści:

W związku z prowadzonym postępowaniem pn. „Zakup i dostawa kontenerowej stacji transformatorowej (stacja Trafo) wraz z wyposażeniem dodatkowym, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego tj. budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 2MWp, na terenie Zakładu Granulacji i Obsługi Kopalń w Zabrzu” prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Zamawiający zgodnie z pkt VIII. Ppkt I) ust. 1 wymaga, aby Oferenci zrealizowali co najmniej jeną dostawę kontenerowej stacji transformatorowej. Warunek ten jest ujęty również w pkt. X. ppkt 1. Jednakże w pkt. X. ppkt. 2 Zamawiający informuje, że: „jeżeli Oferent nie wykaże się przynajmniej dwoma zrealizowanymi dostawami” jego oferta zostanie odrzucona. Prosimy
  o podanie jednoznacznej informacji odnośnie do ilości dostaw jaką wymaga Zamawiający do potwierdzenia niezbędnej wiedzy i doświadczenia.
 2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty w formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail podany przez Zamawiającego?

Odpowiedź Komisji Przetargowej:

 1. Zamawiający zgodnie z pkt VIII ppkt I) ust. 1 oraz z pkt X ust. 1 wymaga, aby Oferenci zrealizowali „co najmniej jedną dostawę kontenerowej stacji transformatorowej”.
  Warunek ten dotyczy także pkt. X. ust 2. Zamawiający informuje, że: „Jeżeli Oferent nie wykaże się co najmniej jedną zrealizowaną dostawą, spełniającą warunki określone w ust. 1, jego oferta zostanie odrzucona, jako nie spełniająca warunków przetargowych”. Zamawiający dokona stosownego sprostowania w tym zakresie. 
 2. Zamawiający zgodnie z § 14 ust. 6 oraz § 17 pkt 5 i 6 Regulaminu postępowania w sprawie
  o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane – nie objęte Ustawą Prawo Zamówień Publicznych
  określił, zarówno w SIWZ jak i ogłoszeniu o przetargu termin, miejsce oraz wskazał tryb składania ofert. Wobec powyższego, ofertę należy złożyć w Biurze Zarządu Spółki HALDEX S.A. listownie bądź kurierem w dwóch egzemplarzach w zamkniętej kopercie – zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt XXI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dlatego też Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ogłoszeniu.  

 

Pytanie nr 3 potencjalnego Oferenta z dnia 04.01.2023r.  o treści:

Zwracamy się do Państwa o odpowiedź na poniższe pytania:

Pyt.1. 
Prosimy o potwierdzenie, że w celu uniknięcia problemów z eksploatacją oraz gwarancją na główne urządzenia stacji transformatorowej tj. rozdzielnica SN, rozdzielnica nN, bryła główna stacji – zamawiający wymaga aby były wyprodukowane przed jednego producenta.

Pyt.2. 
Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego zabezpieczenia jak jest wskazane w wyposażeniu stacji tj. e2Tango 600 J6 ale o równoważnych parametrach technicznych i funkcjonalnych.

Odpowiedź Komisji Przetargowej:

Odp. 1. 
Zamawiający nie wymaga, aby zostały wyprodukowane przez jednego producenta, ale aby zostały objęte jednolitą i spełniającą wymagania SIWZ  gwarancją przez Oferenta.

Odp. 2. 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego zabezpieczenia, ale o tożsamych parametrach, jak wymagane w SIWZ  pod warunkiem pisemnego  potwierdzenia przez Oferenta jego kompatybilności
z wymaganym przez Zamawiającego .