maskmask

Pytania i odpowiedzi do Przetargu nr 31/2022 12.01.2023r. (2)

 

Zapytania z dnia 09.01.2023r. oraz z dnia 10.01.2023r. i odpowiedzi z dnia 11.01.2023r.- Przetarg nr 31/2022                                 

Pytanie nr 1 potencjalnego Oferenta z dnia 09.01.2023r.  o treści:

Działając w imieniu Zarządu ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie, przy ul. Jędrzejowskiej 79c, spółki zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sadzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052770, prosimy o wprowadzenie następujących zmian w istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do umowy zakupu i dostawy kontenerowej stacji transformatorowej:

Cena i warunki płatności:

  1. ust. 5:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści zapisu zgodnie z poniższym brzmieniem?

„5. Faktura wystawiona przez Dostawcę powinna zawierać numer, pod którym umowa została wpisana do rejestru umów Zamawiającego, pod warunkiem otrzymania przez Dostawcę informacji od Zamawiającego o numerze rejestracji umowy.”

Odpowiedź Komisji Przetargowej:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany treści zapisu w SIWZ (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz w umowie. Każda umowa jest rejestrowana w Centralnym Rejestrze Umów Spółki Haldex S.A. i posiada swój numer, dlatego też przed podpisaniem/zawarciem umowy Kontrahent już zna numer umowy.   

 

  1. ust. 6:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści zapisu zgodnie z poniższym brzmieniem?

„6. Przy zapłacie należności w formie przelewu bankowego, strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego datę uznania rachunku bankowego Dostawcy.”

Odpowiedź Komisji Przetargowej:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany treści zapisu w SIWZ (załącznik nr 5) oraz w umowie.

 

  1. ust. 7:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści zapisu zgodnie z poniższym brzmieniem?

„7. W przypadku opóźnień w płatnościach, Dostawca ma prawo do naliczania i dochodzenia odsetek ustawowych.”

Odpowiedź Komisji Przetargowej:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany treści zapisu w SIWZ (załącznik nr 5) oraz w umowie.

 

Termin i warunki realizacji przedmiotu umowy:

  1. ust. 3:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści zapisu zgodnie z poniższym brzmieniem?

„3. Uzasadnioną przyczynę opóźnienia dostawy przedmiotu zamówienia stanowi wystąpienie zdarzeń niezależnych od Dostawcy, w tym spowodowanych działaniem siły wyższej, a także innych okoliczności pod warunkiem ich uznania przez Zamawiającego.”

Odpowiedź Komisji Przetargowej:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany treści zapisu w SIWZ (załącznik nr 5) oraz w umowie. Obecny zapis zastosowany przez Zamawiającego zawiera wszystkie informacje, które Oferent proponuje wprowadzić.

 

Gwarancja:

  1. ust. 4:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści zapisu zgodnie z poniższym brzmieniem?

„4. Dostawca usunie awarię w terminie do 14 dni poprzez dostarczenie nowego podzespołu w miejsce uszkodzonego lub usunięcie uszkodzeń. W przypadku zaistnienia technicznych lub organizacyjnych przyczyn uniemożliwiających usunięcie awarii w powyższym terminie, Strony sporządzą na piśmie stosowny dokument zawierający inne ustalenia niż zawarte w umowie. Przyjazd serwisu gwarancyjnego w celu dokonania oceny awarii lub uszkodzenia nastąpi w czasie możliwie najkrótszym, jednak nie dłuższym niż 4 dni robocze od mailowego powiadomienia Dostawcy.”

 Odpowiedź Komisji Przetargowej:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany treści zapisu w SIWZ (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz w umowie. Zamawiający akceptuje usunięcie awarii w terminie do 14 dni poprzez dostarczenie nowego podzespołu w miejsce uszkodzonego lub usunięcia uszkodzeń. W przypadku zaistnienia technicznych lub organizacyjnych przyczyn uniemożliwiających usunięcie awarii w powyższym terminie, Strony sporządzą na piśmie stosowny dokument zawierający inne ustalenia niż zawarte w umowie. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Zamawiający dokona stosowanych zamian w SIWZ (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz w umowie.

 

Kary umowne:

  1. ust. 1 ppkt 1.1.2:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści zapisu zgodnie z poniższym brzmieniem?

„1.1.2. za zwłokę w wykonaniu umowy w wysokości 0,2% wartości umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w §....., jednak nie więcej niż 10% wartości Umowy.”

Odpowiedź Komisji Przetargowej:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany treści zapisu w umowie, w odniesieniu do zmiany procentowej wysokości kary umownej za zwłokę w wykonaniu umowy. Standardowe zapisy w umowach Haldex S.A. zawierają informację, iż „Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w wykonaniu umowy w wysokości 0,5% wartości umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w § ……., jednak nie więcej niż 10% wartości umowy”.

 

  1. ust. 1 ppkt 1.1.3:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści zapisu zgodnie z poniższym brzmieniem?

„1.1.3. za zwłokę w usunięciu wad lub usterek, w wysokości 0,2% wartości umowy,
za każdy dzień roboczy zwłoki licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w §....., jednak nie więcej niż 10% wartości Umowy.”

 Odpowiedź Komisji Przetargowej:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany treści zapisu w umowie, w odniesieniu do zmiany procentowej wysokości kary umownej za zwłokę w usunięciu wad lub usterek. Standardowe zapisy w umowach Haldex S.A. zawierają informację, iż „Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w usunięciu wad lub usterek, w wysokości 0,5% wartości umowy, za każdy dzień roboczy zwłoki licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w § ….., jednak nie więcej niż 10% wartości Umowy”.

 

  1. ust. 2 ppkt 2.1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści zapisu zgodnie z poniższym brzmieniem?

„2.1. za odstąpienie od umowy przez Dostawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 10% wartości umowy.”

 Odpowiedź Komisji Przetargowej:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany treści zapisów w SIWZ (załącznik nr 5) oraz w umowie.

 

  1. ust. 4:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści zapisu zgodnie z poniższym brzmieniem?

„4. W przypadku, gdy szkoda przewyższa zastrzeżoną karę umowną, Strony umowy dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych przez Kodeks Cywilny, z tym zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność odszkodowawcza Stron nie obejmuje szkód z tytułu jakiejkolwiek utraty zysku, straty produkcyjnej lub straty w korzystaniu, utraty umów, jakichkolwiek strat następczych lub pośrednich, w tym utraconych korzyści. Odpowiedzialność odszkodowawcza Stron, ze wszystkich tytułów w tym wynikających z niniejszej umowy, ograniczona jest do 20% wartości brutto niniejszej umowy. Ograniczenie odpowiedzialności ma zastosowanie w zakresie zgodnym z obowiązującym prawem i bez względu na to, czy roszczenie oparte jest na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu umowy, niedotrzymaniu gwarancji, niedbalstwie, odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, delikcie cywilnoprawnym.”

Odpowiedź Komisji Przetargowej:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany treści zapisu w SIWZ (załącznik nr 5) oraz w umowie. Zamawiający zachowuje swoje standardowe zapisy w umowie.

 

Postanowienia końcowe:

  1. ust. 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści zapisu zgodnie z poniższym brzmieniem?

„1. Spory wynikające z zawartej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby strony pozwanej”.

Odpowiedź Komisji Przetargowej:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany treści zapisu w SIWZ (załącznik nr 5) oraz w umowie. Zamawiający zachowuje swoje standardowe zapisy w umowie.

 

Pytanie nr 2 potencjalnego Oferenta z dnia 10.01.2023r.  o treści:

„Dzień dobry,

Dziękując za otrzymane zaproszenie do złożenia oferty bardzo proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

- czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 25 tygodni od momentu dostarczenia uzgodnionej dokumentacji projektowej i podpisania umowy
w zależności co nastąpi jako ostatnie?”

Odpowiedź Komisji Przetargowej:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści zapisu w SIWZ (załącznik nr 5) oraz w umowie, jak poniżej:

Termin dostawy: ............... nie później niż 22 tygodnie od podpisania umowy“.  

 

                 doc   Zmiana_SIWZ_przetarg_31_2022_12-01-2023r-.pdf