maskmask

Pytania i odpowiedzi do Przetargu nr 31/2022 18.01.2023r. (3)

 

Zapytania z dnia 16.01.2023r. i odpowiedzi z dnia 11.01.2023r.- Przetarg nr 31/2022     
                            

Pytanie nr 1 potencjalnego Oferenta z dnia 14.01.2023r.  (wpływ 16.01.2023r.) o treści:

W związku z poniższym tematem mamy jeszcze pytanie, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie transformatora w izolacji żywicznej a nie olejowej. Na chwilę obecną transformatory olejowe są trudno dostępne a czas dostaw znacząco wydłużony.

Odpowiedź Komisji Przetargowej:

Zamawiający dopuszcza transformator w izolacji żywicznej, jednakże należy zastosować na transformatorze pomiar temperatury uzwojeń i wprowadzić je do systemu scada. Dodatkowo należy zastosować wyłączenie temperatur od strony średniego napięcia i niskiego napięcia w przypadku osiągnięcia granicznej temperatury określonej przez producenta transformatora.

 

Pytanie nr 2 potencjalnego Oferenta z dnia 16.01.2023r.  (wpływ 16.01.2023r.) o treści:

W załączeniu przesyłam koncepcję wykonania stacji typu STLmb-6x3 i proszę o akcept lub ewentualne uwagi. Dodatkowo informuję, iż wprowadzono następujące zmiany w stosunku do dokumentacji ZPUE:

  • dołożono analizator parametrów sieci w polu nr 2 rozdz. SN,
  • pomiar napięcia strony nN (do zabezpieczenia w polu nr 3 SN) poprowadzony z RPW a nie z dodatkowych przekładników 800/100V,
  • zrezygnowano z pomiaru prądu strony nN do zabezpieczenia w polu nr 3 SN,
  • wrysowany układ pomiarowy przykładowy – do sprawdzenia (brak w dok zpue).

 

Odpowiedź Komisji Przetargowej:

Zamawiający zwrócił się o opinię do projektanta w związku z zadanymi pytaniami. W wyniku udzielonej odpowiedzi Zamawiający przedstawia stanowisko projektanta:

 „W przypadku wyboru oferenta, który oferuje inne materiały niż w projekcie wykonawczym zatwierdzonym przez Inwestora proponuję, aby Oferent wykazał, iż właściwości oferowanego zamiennego produktu są porównywalne lub lepsze.

Na etapie przetargu nie ma sensu analizowanie dokumentacji od każdego oferenta i stwierdzanie czy są wszystkie bezpieczniki, zaciski i obwody – ważne jest aby był zgodny z projektem budowlanym i spełniał wszystkie funkcje z projektu wykonawczego.

W związku z powyższym jako autor projektu mogę odpowiedzieć:

  • wymiary stacji transformatorowej nie stanowią istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego – oferowany kontener można zaakceptować. Zmiany należy nanieść w dokumentacji powykonawczej i dokonać inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
  • wyposażenie stacji transformatorowej może być na tyle zmienione, aby nie zmienić jej funkcji i głównych założeń projektowych. Oferent powinien oświadczyć, że wszystkie funkcje założone w projekcie będą realizowane zgodnie z projektem natomiast sposobu ich realizacji nie narzucałbym – pytanie, które narzuca mi się to: czy wyłącznik ppoż będzie wyłączał również obwody niskiego napięcia i czy będzie przesyłany sygnał do falowników o ich wyłączeniu – z projektu nie wynika to?
  • Układ pomiarowo-rozliczeniowy powinien być zgodny z warunkami przyłączeniowymi. Zgodnie z warunkami przyłączeniowymi układ pomiarowy przed rozpoczęciem inwestycji należy uzgodnić z OSD. Załączony schemat jest niezgodny z warunkami (zastosowano m.in. zegar synchronizacji czasu oraz złe listwy Ska)”.