maskmask

Regulamin postępowania

w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane – nie objęte ustawą prawo zamówień publicznych.