maskmask

Sprostowania do postępowania przetargowego Przetarg nr 16/2019

Sprostowanie dotyczy wysokości referencji jakie oferent powinien złożyć

W umieszczonym SIWZ na stronie 6 widnieje zapis z sześcioma zerami, a powinno być z pięcioma zerami.

Prawidłowy zapis - SIWZ strona 6:
X. W celu potwierdzenia warunku opisanego w pkt. VIII ppt 1 ust. I lit. e (posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia) Zamawiający wymaga następujących dokumentów:

  1. Wykaz, zgodnie z Załącznikiem nr 3 SIWZ, wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, potwierdzający, że Oferent w ww. terminie zrealizował co najmniej dwie dostawy– każda odpowiadająca swoją wartością kwocie min. 1 500 000 PLN netto, oraz odpowiadająca rodzajem dostaw stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie (referencje).
  2. Jeżeli Oferent nie wykaże się przynajmniej jedną zrealizowaną dostawą lub w przypadku nie dostarczenia dokumentów potwierdzających (referencji) należyte wykonanie dostawy, zgodnie z zapisem pkt. X ust. 1 jego oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca warunków przetargowych.

Błędny zapis - SIWZ strona 6:
X. W celu potwierdzenia warunku opisanego w pkt. VIII ppt 1 ust. I lit. e (posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia) Zamawiający wymaga następujących dokumentów:

  1. Wykaz, zgodnie z Załącznikiem nr 3 SIWZ, wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, potwierdzający, że Oferent w ww. terminie zrealizował co najmniej dwie dostawy– każda odpowiadająca swoją wartością kwocie min.15 000 000 PLN netto oraz odpowiadająca rodzajem dostaw stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie (referencje).
  2. Jeżeli Oferent nie wykaże się przynajmniej jedną zrealizowaną dostawą lub w przypadku nie dostarczenia dokumentów potwierdzających (referencji) należyte wykonanie dostawy, zgodnie z zapisem pkt. X ust. 1 jego oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca warunków przetargowych.